Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • AKUŞKA

  Bax: aquşka. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • AQAR

  Axar su, çeşmə, çay və s. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQÇA

  Axça. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQÇALUQ

  Axçaya dəyər əmtəə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQIN

  Basqın, hücum. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQINÇI

  Talançı, basqınçı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQINDILI

  Axar, çoşqun axan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQMAQ

  1. Axmaq. 2. Basqın etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • AQUŞKA

  rus. oкошко sözündən Pəncərə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ərzurumun kənarından keçəndə, Aquşqadan gördü məni, Koroğlu! Kənizin göndərdi, kəsdi yolum

  Tam oxu »
 • AL1

  Hiylə, məkr, yalan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qırmızı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Görsün mən dəlinin indi gücünü, Boyansın əndamı al qana, gəls

  Tam oxu »
 • AL DİL

  Hiylə, məkr, yalan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hay-hay deyib tövlələrdə yatandı, Hansı düşmanları atdan atandı? Koroğlunu al dil ilə tutandı, Ölər

  Tam oxu »
 • AL ELƏMƏK

  Aldatmaq, hiylə işlətmək, tovlamaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kamandar atar oxunu Al eylədim mən çoxunu

  Tam oxu »
 • AL EYLƏMƏK

  Hiylə qurmaq, aldatmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALA

  Tərəf, doğru. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALA-DƏMGİL

  Bax: dəmgil. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Uca dağların başında Ala-dəmgil qar görünür. Mənim bu dəli könlümə Bir alagöz yar görünür

  Tam oxu »
 • ALACA

  Keçi qəzilindən toxunmuş kilim. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALACALANMAQ

  Ala-bula rəng almaq, ala-bula olmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəlilər qılıncları çəkib taxıla doluşanda qocanın gözləri alacalandı

  Tam oxu »
 • ALAÇIQ

  Köçəri mənzili, çadır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yenə axşam yeməyindən sonra hamı böyük alaçığa yığışmışdı

  Tam oxu »
 • ALAQAPI

  Şəhərin girəcəyində tikilən qapı, tağ. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Eyvazın bədənini as şəhərin alaqapısınnan, qoy bir az gözdağı olsun qudurğannara!

  Tam oxu »
 • ALALMAQ

  Qızarmaq, rəngdən-rəngə girmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALAN

  Düzənlik, meydan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALAR

  Aydınlıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALAR SABAH

  Sübh çağı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALAR TANILA

  Dan yeri ağararkən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALASAN GEYDİRƏSƏN HƏMİŞƏ YARA QIRMIZI

  Mərhum G.Hüseynoğlu M.Müşfiqin əsərlərini toplayıb nəşr edərkən bu misranı da külliyyata daxil etmişdi

  Tam oxu »
 • ALATİ

  Döyüş vasitələri, silahlar. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALAY

  Böyük dəstə, kütlə, izdiham. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəlilər yeriyir, alaylar bükür, Düşmanlar əlindən dad, həzər çəkir, Quşlar qanad salır, şah

  Tam oxu »
 • ALCA

  Qırmızıca, al rəngdə olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALÇAQ

  Azərbaycan dilində sözün məlum mənalarından başqa, dastanlarda “sadə”, “təvazökar” mənasına da rast gəlinir (bu məna dialektlərdə də qeydə alınıb)

  Tam oxu »
 • ALÇAQ

  1. Vadi. 2. Münasib. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALÇAQ

  Sadə, təvazökar (bu məna dialektlərdə də qeydə alınıb). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İgid alçaq gərək, alçaq, Atı yüyrək, kəndi qoçaq, Hər yanında ci

  Tam oxu »
 • ALDAMAQ

  Aldatmaq, yalan söyləmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALDIRMAQ

  Əlindən vermək; itirmək, döyüşdə itirmək, əsir vermək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALƏM-VAĞYƏ

  Bax: vağya.

  Tam oxu »
 • ALƏMİ-VAĞIYA

  Bax: vağya. Aləmi-vağıyada Aslan qardaşını gördü. (“İrvahım”)

  Tam oxu »
 • ALƏMİ-VAQİ

  Bax: vağya. Bir də gördü, aləmi-vaqidə bir nurani dərviş başının üstündə durub deyir... (“Novruz”)

  Tam oxu »
 • ALƏMİ-VƏYĞA

  Bax: vağya. Pəri xanım həmin axsam yatıb aləmi-vəyğada gördü ki, butası Qurbani Gəncəyə gəlib. (“Qurbani”)

  Tam oxu »
 • ALƏMİ-ZƏRR

  Bax: aləmi-zürr. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ALƏMİ-ZÜRR

  Ruhlar aləmi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İnanca görə yaradılışdan öncə ruhlar aləmi olmuşdur və ruhlar aləmi-zərdə yaşamışlar

  Tam oxu »
 • ALI QOYMAQ

  Tutmaq, saxlamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALI VERMƏK

  Başqası üçün bir şey almaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALICI

  Yırtıcı, ovçu (quş haqqında). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Oturmuşdum mən xan kimi, Göz yaşım axdı qan kimi

  Tam oxu »
 • ALINMAQ

  1. Zəbt edilmək, tutulmaq; yaxalanmaq, əsir edilmək. 2. Gücdən düşmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALIŞMAQ

  Alıb-vermək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALİŞAN ƏRƏB

  Adlı-sanlı, şöhrətli. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Tanrıdan dövlət istərəm, Qaxetdə bir bağım ola! İçində mərmər hovuzu, Alişan otağım ola!          

  Tam oxu »
 • ALQAR

  Yürüş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALQAR VARMAQ

  Yürüş etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ALLAF

  ərəb. əllaf Taxıl, un, yem, ot və s. alveri edən tacir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İsabalı göz gəzdirirdi, gördü meydanın aşağı tərəfində bir allaf

  Tam oxu »
 • ALMA

  Dastanda məcazlarda işlənir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çənlibeldən səni deyib gəlmişəm, Alma gözlüm, qız birçəklim Qırat, gəl!                    

  Tam oxu »
 • ALMAÇI

  Almasatan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Pərizad xanım burda qalsın, indi eşit almaçıdan. Koroğlu almaçıya dönə-dönə tapşırmışdı ki, onun gəlişini heç

  Tam oxu »