AŞANMAQ

Qalxmaq, ucalmaq, dirənmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AŞXANA