AĞRILMAQ

Ucalmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞNATMAQ
AĞU