AQIN

Basqın, hücum. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AQÇALUQ
AQINÇI