Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində BA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

nida.
1. Heyrət və təəccüb bildirir, yaxud birdən bir şey yada düşdükdə deyilir.
Ba! Sən hara, bura hara! Ba! Bu haradan çıxdı? – [Ağa Kərim:] Ba! Bir adam fikrimə düşdü, əgər razı ola. M.F.Axundzadə.

// Bəzən söylənilən bir şeyi dinləyənə təsdiq etdirmək üçün sual yerində işlənir – doğrudanmı? doğrumu? Bu gün ölməmiş ölümdən qurtardım. – Ba? – Nə xəbər var, Məşədi? – Sağlığın. – Az, çox da yenə? – Qəzet almış Hacı Əhməd də.
– Ba! Oğlan, nə mənə? M.Ə.Sabir.

← B

Azərbaycan əlifbasının ikinci hərfi. bax be

...BA... →

Təkrardan ibarət olan mürəkkəb sözlərdə bitişdirici ünsür; məs.: adbaad, qapıbaqapı, qolbaqol, şəhərbəşəhər, kəndbəkənd və i