Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • GƏBİR FARS

  Atəşpərəst, Zərdüşt dinində olan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bolu bəyim, tanı məni, Gör necə bəbir, bəbirəm

  Tam oxu »
 • GƏC

  Bax: gəj. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • GƏDA FARS

  1. Aşağı təbəqədən olan; nökər. 2. Məcazi mənada: görməmiş. 3. Fəqir, yazıq, binəva. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Al Koroğlu sədasını, Keç dəryalar

  Tam oxu »
 • GƏDƏ

  1. Bax: gəda. 2. Oğlan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gör indi iş nə yerə gəldi ki, keçəl gədənin birisi gəlib buradan at apardı

  Tam oxu »
 • GƏDİK

  Dağın beli, aşırım. Ərzurumun gədiyinə varanda, Onda gördüm burum-burum qar gəlir. Lələ dedi: gəl bu yoldan qayıdaq, Dedim: dönmək namusuma ar gəlir

  Tam oxu »
 • GƏDİK

  Dağın beli, aşırım, dağ keçidi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, gədikləri busaram, Qancırğadan qanlı başlar asaram, Bolu bəy, sənə bir qılın

  Tam oxu »
 • GƏJ FARS

  Suvaq işlərində istifadə olunan, gillə gipsin qarışığından istifadə olunmuş maddə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir-birinin üzünə baxanda gördülər ki

  Tam oxu »
 • GƏLƏCİ

  Məcazi mənada: ağlı-başı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GƏLİNBACI

  Cavan gəlinlərə qohumları tərəfindən verilən ad. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu dedi: – Yaxşı, gəlinbacı ol! Bundan sonra sənə gəlinbacı deyərə

  Tam oxu »
 • GƏLİNCÜK

  Gəlin (əzizləmə) – gəlinciyim; kiçik gəlin, sevgili gəlin. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GƏLİŞMƏK

  Qarşılıqlı gedib-gəlmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GƏMİŞDİRMƏK

  Alıcı quşlara şikar almağı öyrətmək, onları şikar üçün şirnikdirmək (ovçu alıcı quşu şikara buraxmazdan əvvəl acıqlandırır, buna “quş küsdürmək” deyir

  Tam oxu »
 • GƏNƏŞMƏK

  Məsləhət üçün müraciət etmək, məsləhətləşmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Halaypozan Koroğluya gənəşdi, Koroğlu buna da razılaşdı

  Tam oxu »
 • GƏR FARS

  Əgər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gər girişsəm çalhaçala, Quş gərəkdi qanad sala, Çəkib uçurdaram qala, Bəy, paşa, sultan başına

  Tam oxu »
 • GƏRDAN

  Bax: gərdən. Gözləyə-gözləyə qallam yolları, Yadıma düşübdü şirin dilləri. Baxış deyər, yarın siyah telləri, Düzülmüş gərdanda sərasər, hanı?        

  Tam oxu »
 • GƏRDAN FARS

  Boyunun ön tərəfi; boyun. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Duruşu bənzər tərlana, Gözəl doğub gözəl ana, Töküb tellərin gərdana Məhbub xanım, Məhbub xan

  Tam oxu »
 • GƏRDƏK

  Toyda oğlan evində gəlin üçün pərdə ilə ayrılmış xüsusi yer. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yeddi gün, yeddi gecə toy büsatı quruldu, yeddinci gecə qız

  Tam oxu »
 • GƏRDƏKXANA

  Təzə evlənənlər üçün ev. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GƏRDƏN

  Bax: gərdan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mənə qara deyən gözəl Qaşların qara deyilmi? Tökülübdü dal gərdənə Saçların qara deyilmi?                  

  Tam oxu »
 • GƏRDƏN FARS

  Boyunun ön tərəfi; boyun. Nə yaxşıdı oban, elin, Yaraşır kəmərə belin. Tökülüb gərdənə telin, Könül sənə bənd olubdu

  Tam oxu »
 • GƏRDƏNBƏND FARS

  Boyunbağı. Gözəllər yığılıb hamısı kəndə, Sənəyin doldurub burdan ötən də, Şamaxı şəddəli gərdənbənd təndə, Əyrimcədən keçər beli qızların

  Tam oxu »
 • GƏRDƏNLİ

  Qəşəng, gözəl gərdəni olan // enlidöş (at haqqında) (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ərəb atın dastanını söylərəm, Üç yaşında hər nişanı bəlli olur

  Tam oxu »
 • GƏRDİŞ FARS

  1. Gəzinti, seyr. 2. Dövran, dövranetmə, dolanma. Ay ilə gün gərdiş eylər, ötüşər, İki sevgi peymanına bitişər, Ruzi müqərrərdi, gələr yetişər, Həzəra

  Tam oxu »
 • GƏRDİŞ FARS

  1. Gəzinti, seyr. 2. Dövran, dövran etmə, dolanma. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ərəb pəhləvan meydana çıxdı, bir o başa gərdiş elədi, bir bu başa gər

  Tam oxu »
 • GƏRDİYAR

  Bax: girdiyar. Səni yaradıbdı Cəlilü Cabbar, Hüsnün kitabının adı gərdiyar...                                           (“Qurbani”)

  Tam oxu »
 • GƏRƏNAY FARS

  Nəfəslə çalınan uzun boru şəklində qədim musiqi aləti. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Carçılar çığrışır, gərənay bozlar, Ərəb atlar macal tapmaz qaçana

  Tam oxu »
 • GƏRİNMƏK

  Gərilmək, tarım çəkilmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GƏŞT FARS

  Gəzmə, dolanma, seyr. Bağçalarda qurudulur barama, Naşı təbib məlhəm eylər yarama. Dedim: Pərim, zülflərini darama, Könül gəştə çıxar xallara doğru

  Tam oxu »
 • GƏTÜRMƏK

  1. Gətirmək. 2. Qaldırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GƏVƏZƏ

  Çoxdanışan, lağlağı, yanşaq, naqqal. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sən demə bu yanşaq gəvəzənin biri imiş

  Tam oxu »
 • GƏVƏZLƏMƏK

  Kobud yemək; yanmış kömürdə bişirmək, odda bişirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GƏYSU

  fars. giysu Saç, hörük. Sinəyə, sima gərdənə tökülüb gəysuların, Bənzəyir dörd gecəlik göydə aya əbruların

  Tam oxu »
 • GƏZLƏMƏK

  Nişan almaq, oxu gəzinə qoymaq, oxu kərtiyində yerləşdirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GİCİMƏK

  Nəşələnmək, qızmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yenə günlərin bir günündə Düratın nadincliyi tutdu

  Tam oxu »
 • GİDİ

  Pis, alçaq, yaramaz, etibarsız. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gidi xonkar, qıl başının çarəsin, Koroğlu üstünə dəllərlə gəlib

  Tam oxu »
 • GİLƏ

  Üzümün, narın və s. meyvələrin hər bir dənəsi. Dastanda plov giləsi ifadəsi də işlənir. Mən bir plov giləsi kimi onun buğuna yapışaram

  Tam oxu »
 • GİRDAB FARS

  1. Burulğan. 2. Məcazi mənada: həyatın keşməkeşi, çıxılmaz vəziyyət, ağır qorxulu hal. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İki dərya arasında gəmim var, Çıx

  Tam oxu »
 • GİRDİKAR

  Bax: girdiyar. Sığıl girdikara, tapginən qərar, Zülmə dözüb, səbir eləmək çağıdı.                             (“Dilsuz və Xəzangül”)

  Tam oxu »
 • GİRDİN-GİRDİN

  Qat-qat. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Boynunun əti girdin-girdin, bığlar kəl buynuzu kimi. (“Həmzənin Qıratı aparmağı”)

  Tam oxu »
 • GİRDİYAR ƏRƏB

  Allah, tanrı. Çox aşıq xəlq etdi qüdrət girdiyar, Olubdu sözləri tamam dildə car, Cəmi hicran çəkən nə ki aşıq var, Mənim kimi dərdə giriftar olmaz

  Tam oxu »
 • GİRƏLƏMƏK

  Girəvələmək, fürsət tapmaq, əlverişli vəziyyət axtarmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Girələyib Eyvazın çiyin damarlarını saldı cənginə

  Tam oxu »
 • GİRƏVƏ

  1. Pusqu, marıq. 2. Əlverişli vəziyyət, fürsət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sənəmin də gözü Koroğluya düşmüşdü

  Tam oxu »
 • GİRİBAN FARS

  Yaxa. Su duran yerləri sonam göl eylər, Çeşmim yaşı giribandan sel eylər, Bəzirganlar üstümüzdən yol eylər, Onda mənim halım olar yaman, hey!        

  Tam oxu »
 • GİRİFTAR FARS

  Tutulmuş, düçar, mübtəla. Qurbaniyə gətir məzə! Dərd üstündə dərdim təzə. Dərd biləni dərd bilməzə, Giriftar eyləmək olmaz

  Tam oxu »
 • GİRVƏ1

  Bax: girəvə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) 1. Keçid. 2. Keçidlərdə, yollarda qar yığını. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qollarına dəmir polad taxdıran,

  Tam oxu »
 • GİRYAN FARS

  Ağlayan, sızlayan, ağlar. Başına döndüyüm, qurvan olduğum, Məni axtarsan, o Kişmirə gəlginən! Yanıf, ataşına giryan olduğum, Məni axtarsan, o Kişmirə

  Tam oxu »
 • GİZİR

  Aşağı rütbəli inzibati işçi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dialektlərimizdə bu söz icraçı mənasında işlənməkdədir

  Tam oxu »
 • GİZLƏŞMƏK

  Gizləmək feilinin birgəlik növü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mərd igidlər bir-biriynən üzləşər, Müxənnətlər kol dibində gizləşər, Qılınc vurram, ya

  Tam oxu »
 • GİZLÜ

  Gizli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • GORDA

  Xəncərşəkilli iri bıçaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, bir ac qurdam, Çənlibeldə ağır yurdam, Qan çıxardar indi gordam, Tök malını, get, b

  Tam oxu »