Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • QICIRDI

  Qıcırtı, qıcır-qıcır etmə, qıcıqlayan səs. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QIĞ

  Qoyun, keçi, dəvə və s. nəcisi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu yenə də almaçıya Qıratdan yaxşı-yaxşı muğayat olmağı, bir kimsə soruşsa, dəvə gö

  Tam oxu »
 • QILAF ƏRƏB

  Qın. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nuş edin badəni, alın sağıdan, Çəkinməyin həramidən, yağıdan, Səflər pozan, orduları dağıdan, Əyri qılınc qılafınd

  Tam oxu »
 • QILAĞUZ

  Bələdçi, yol göstərən, irəlidə gedən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QILIQ

  1. Geyim, zahiri görkəm. 2. Xasiyyət, yaxşı rəftar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Aman atam, mənim zehnim itirmə, Bu qılıqda çodar olmaz, hay olmaz! B

  Tam oxu »
 • QILMAN ƏRƏB

  Cənnət xidmətçiləri, cənnətdə olan gözəl oğlanlar. Heç bilmirsən fikrim, zikrim handadı, O da mənim kimi yanhayandadı

  Tam oxu »
 • QILMAN ƏRƏB

  Cənnət xidmətçiləri, cənnətdə olan gözəl oğlanlar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) ...bəs budurana bir mələkdi, hürüdü, pəridi, qılmandı, nədi bilmirəm

  Tam oxu »
 • QILOV

  Kəsər alətləri itilədikdə onların ağzında əmələ gələn tük kimi qırıntılar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kürdoğlu kamandar ötürməz avı, Kimdi bu dünya

  Tam oxu »
 • QILOVLAMAQ

  Bax: qılovunu almaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • QILOVUNU ALMAQ

  Kəsər alətlərin ağzını daşa və ya qayışa çəkməklə itiləmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • QIMCANMAQ

  Tərpənmək, hərəkər etmək, qurcuxmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qarı bir qımcandı. Dedi: – Bəs niyə indiyə kimi evlənməmisən? (“Həmzənin Qıratı apa

  Tam oxu »
 • QIMIR

  Bax: qırım.

  Tam oxu »
 • QIN

  Xəncər, qılınc, və s. silahları qoymaq üçün qab. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əlimdən gələrsən cana, Misri qılınc sığmır qına

  Tam oxu »
 • QINA

  Həna. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QINALI

  Hənalı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QINLU

  Qınlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QINSUZ

  Qını olmayan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QIR-SAQQIZ

  Qarasaqqız, saqqızabənzər qara rəngli ağac şirəsi, qatran, kitrə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Müasir dildə məcazi mənası daha çox işlənsə də, dastan

  Tam oxu »
 • QIRAN

  Böyük epidemiya. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QIRDIRMA

  1. Yeyin, sürətlə. 2. Kəsə, kəsəsinə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qara Pələng dağ deməyib, dərə deməyib başladı hər yerdə yolu qırdırmasına dəstələm

  Tam oxu »
 • QIRĞI

  Yırtıcı quş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ərəb Reyhanın adamları qırğı görmüş cücə kimi qaçıb dağıldılar

  Tam oxu »
 • QIRĞUN

  Qırğın, ölüm, çox sayda ölüm. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QIRXLAR

  Qırx nəfərdən ibarət abdallar. Prof. Bəşir Əhmədov “Etimologiya lüğəti”ndə R.Gülpınarın “İslamda təriqətlər və məzhəblər” kitabına istinadən yazır: Pe

  Tam oxu »
 • QIRIM

  Görkəm, təhər-töhür, görünüş, hal, əhval, tövr. Zöhrə xanım dayənin qırımını başa düşüb, başladı Tahir Mirzəni oyatmağa

  Tam oxu »
 • QIRIM

  Müqabil. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QIRIŞ

  Müharibə, müharibədə bir-birini öldürmə, vuruşma. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QIRQ

  Qırx sayı, qırx. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QIRMAC

  Bax: qırmanc. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • QIRMANC

  Heyvanları sürərkən vurmaq üçün kiriş, dəri, ip və s.dən qayrılan uzun dəstəkli qamçı, şallaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bunu deyib Telli xanım at

  Tam oxu »
 • QIRNAQ

  Xidmətçi, nökər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QIRNIQ

  Azacıq. Nigar xanım o saat Pəri xanımın çarqatına bircə qırnıq sürmə çəkdi. (“Qurbani”)

  Tam oxu »
 • QIRPINMAQ

  Diksinmək, qımıldanmaq, yerindən tərpənmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qoca Alı atın qabaq ayaqlarının üylərini bərk sıxdı, at nə diksindi, nə qırp

  Tam oxu »
 • QISQI

  Bax: qısqın. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • QISQIN

  1. Tələsdirmə, qısnama, qısnağa salma. 2. Hədə-qorxu, hədələmə, sıxışdırma. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İlxıçılar qısqını bərk görüb təslim oldular

  Tam oxu »
 • QISNAMAQ

  Təkidlə israr etmək, bərk qısqı gəlmək, sıxışdırmaq, dirənmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Odu ki onu bir də sınamaq üçün belə qısnayırdı

  Tam oxu »
 • QIVANMAQ

  Güvənmək, fəxr etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QIVIRMAQ

  Burmaq, qıvrım etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QIYA

  Çəpəki. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QIYA

  Kənar, qıraq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ələ keçsə hər ikimizin qulaqları gərinəcək, ağzımızın qıyası soyulacaq

  Tam oxu »
 • QIYI

  Kənar, sahil. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QIYI

  Bax: qıya. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əgər azıb bir də yolumun üstünə çıxsan kəsəcəm qulaqlarını, soyacam ağzının qıyını

  Tam oxu »
 • QIYMA

  Çəkik, qıyılmış. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QIZAN

  Qızmaq feilindən; gənc, dəliqanlı, oğlan uşağı; uşaq, qız uşağı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QIZĞUN

  Odla qızmış, qızğın. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QIZIL

  Dastanlarda həm qiymətli metal, həm də qırmızı rəng mənasında işlənir. İsfahandan gələ qızıl almalar, Yaxşı olur yar yanına gəlmələr, İpək dəstərxanla

  Tam oxu »
 • QIZIL1

  Qiymətli metal. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam öz elimdə, Qızıl bazmandlar qolumda, Dəlilər sağü solumda, Bu günümdə tez olaydı

  Tam oxu »
 • QIZILBAŞ

  Şah İsmayıl Səfəvi dövründə qoşunun adı və bu qoşunun döyüşçüsü (döyüşçülər başlarına qırmızı bağladıqlarına görə belə adlanırdı)

  Tam oxu »
 • QIZILÇIQ

  Zoğal ağa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QIZILQUŞ

  Ov üçün istifadə edilən alıcı quş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda təşbeh kimi işlənir. Qırat ilə Dürat qızılquş kimi süzüb, sıldırım qayaların

  Tam oxu »
 • QIZIRQANMAQ

  Əsirgəmək, heyfi gəlmək, verməyə əli gəlməmək, bir şeyi başqasına çox görmək, müzayiqə etmək, xəsislik etmək

  Tam oxu »