Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • QOL-BACAQ

  Qol və qıç, əl-ayaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Məhbub xanım onun bir şəsti-bəstinə baxdı, bir boy-buxununa baxdı, bir qol-bacağına baxdı; ürəyində

  Tam oxu »
 • QOLAC

  Bax: qulac.

  Tam oxu »
 • QOLAC

  Bax: qulac. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • QOLAC

  Bax: qulac. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • QOLAN

  Atın yəhərini bərkidən qayış. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QOLBƏND

  Qolbaq, bazubənd.

  Tam oxu »
 • QOLBƏND ETMƏK

  Çidarlamaq, bağlamaq, kəndirləmək. Abbas keyf çadırının qapısında atdan düşüb atını qolbənd elədi. Girdi çadıra

  Tam oxu »
 • QOLÇAQ

  Qədim zamanlarda müharibələrdə qola taxılan dəmir və ya poladdan xüsusi şəkildə hazırlanmış geyim, ümumiyyətlə, qolu zərbədən qorumaq üçün ona keçiril

  Tam oxu »
 • QOMAQ

  1. Qoymaq. 2. Buraxmaq, tərk etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QOMARĞA

  Mühasirə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qoşunun qomarğasından yenidən çıxmışdılar ki, haçabaş ox Həsənin kürəyindən dəyib döşünün altından çıxdı

  Tam oxu »
 • QOMARĞAMA

  Bax: qomarğa. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qırat səni çox dardan qomarğamadan ölümnən qurtarar, Qıratnan sənin adın aləmə yayılar

  Tam oxu »
 • QONDURMAQ

  Məskun etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QONMAQ

  1. Cəld oturmaq, minmək. 2. Dastanda məskən samaq, yaşamaq mənasında da rast gəlinir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qoç Koroğlu qonar olsa yəhərə, Yağ

  Tam oxu »
 • QONMAQ

  1. Bir yerdə qonaq qalmaq; qonaq olmaq. 2. Ordu qurmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QONUQ

  1. Mehman, müsafir, qonaq. 2. Qonağa verilən hədiyyə və yeməklər. 3. Məskən, yer. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QONUŞMAQ

  Danışmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu der:gəzmə ahı-zarınan, Gül-bülbülü oynatma sən xarınan, Qonuşginən mənim təkin yarınan Gözəl qız, gəl

  Tam oxu »
 • QOR

  Ocaq və ya təndirdə odun yandıqdan sonra qalan xırda od parçaları, kül arasında işıldayan xırda kömür parçaları

  Tam oxu »
 • QORI

  Qoruq (meşə və s.). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QORUQ-QAYTAQ

  Hədd-hüdüd, çərçivə // ədəb dairəsi, nəzakət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlunun ipə-sapa yatmayan, qoruq-qaytaq bilməyən ayğırları ilxı ilə göy

  Tam oxu »
 • QOŞLIQ

  Xoşluq, xoş əhval. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QOŞUNKEŞDİ

  Dava, döyüş, vuruş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • QOŞUNKEŞLİK

  Qoşun toplama, səfərbərlik. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nə var? Bu nə qoşunkeşlikdi? Yoxsa Koroğludan xəbər tutublar? (“Koroğlunun Qars səfəri”)

  Tam oxu »
 • QOŞUNKEŞLİK ELƏMƏK

  Qoşun çəkib dava eləmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • QOV

  Bəzi ağaclarda ur kimi çıxan və xüsusi üsulla qurudulub hazırlandıqdan sonra, polad parçasının çaxmaq daşına çaxılmasından hasil olan qığılcımdan alış

  Tam oxu »
 • QOVĞA

  1. Gurultu, patıltı, çaxnaşma.  2. Dava, dava-dalaş, tutuşma, vuruşma, dalaşma, qalmaqal. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çoxdur Koroğlunun yaşı, Nə qo

  Tam oxu »
 • QOVL ƏRƏB

  Söz, danışıq. Demə şair Vəli düşüb gümana, Fəhm yetiribdi yaxşı-yamana. Kamil olan heç qovl verməz şeytana, Dərk eləyər, pürkamalı gözləyər

  Tam oxu »
 • QOYU VERMƏK

  Qoymaq, buraxmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QOYULMAQ

  Basqın etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QOZA

  Qadın paltarında gümüş və ya qızıldan yuvarlaq bəzək. Özü yan otağa keçib paltarını dəyişir, qoza düyməli təzə paltarını geyib sallana-sallana oğlanın

  Tam oxu »
 • QÖVL

  Bax: qovl.

  Tam oxu »
 • QÖVSİ-QUZEH ƏRƏB

  Göyqurşağı, qarının örkəni. Qaşı qövs-quzeh, kiprik xunriz, Gözləri nərgiztək xoş nəzər olsun.                                (“Mahmudla Nigar”)

  Tam oxu »
 • QÖVSİ-QÜZEH

  Bax: qövsi-quzeh.

  Tam oxu »
 • QUBA

  Vəhşi qaz. Ölüm yeydi bu sağlıqdan, bu günnən, Sinəm fariq olmaz dağü düyünnən, Tərlan binəsinnən, laçın ovunnan, Ürküşdü qubalar, qaz gəlib gedir

  Tam oxu »
 • QUBA QAZ

  Bax: quba. Gəlsin bahar fəsli, açılsın yazlar, Göllərə tökülsün ağ quba qazlar, Bəynişan oğlanlar, şahzadə qızlar, Onlarla danışan dillər sevinsin!

  Tam oxu »
 • QUBA-QAZ

  Bax: quba.

  Tam oxu »
 • QUBAR

  ərəb. qübar 1. Toz. 2. Məcazi mənada: kədər, dərd, qəm, qüssə. Dastanlarda həm həqiqi, həm məcazi mənada işlənir

  Tam oxu »
 • QUBAR

  ər. qübar 1. Toz. 2. Məcazi mənada: kədər, dərd, qəm, qüssə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanlarda həm həqiqi, həm məcazi mənada işlənir

  Tam oxu »
 • QUCANMAQ

  Tərpənmək, qurcalanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QUDBƏ

  Xütbə; xətibin minbərdən camaata xitabən söylədiyi nəsihətamiz sözlər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QUĞI

  Uzun boyunlu gözəl su quşu, qu quşu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QULAC

  Qolları açdıqda bir əlin barmaqları ucundan o biri əlin barmaqları ucuna qədər hər iki tərəfə olan məsafə (xalq arasında uzunluq ölçüsü kimi işlənir)

  Tam oxu »
 • QULAC

  Qolları açdıqda bir əlin barmaqları ucundan o biri əlin barmaqları ucuna qədər hər iki tərəfə olan məsafə (xalq arasında saylarla birlikdə uzunluq ölç

  Tam oxu »
 • QULAĞIZ

  Bələdçi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QULAM ƏRƏB

  Qul, kölə, xidmətçi oğlan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Rövşən sözünü qurtarana kimi, padşah əmr etdi onu tutsunlar

  Tam oxu »
 • QULAN

  Vəhşi at və vəhşi eşşək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • QULAN

  Bax: qulun. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • QULAN

  Bax: qulun. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Armudu dırnaqlı, hündür boyunlu, Meydana girəndə yüz min oyunlu, Dəyirman mədəli, ac qurd yeyimli, Ortası qu

  Tam oxu »
 • QULAŞ

  Bax: qulac. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nərə çəkib düşmən üstə gedəndə, Meydanda göstərər hünər Koroğlu

  Tam oxu »
 • QULİ-BİYABANİ

  Bax: qulyabanı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • QULUN

  Altıaylığa qədər olan at balası. Bu almanı soy, qabığını qulunluğundan doğmayan Qəmərnişan madyana ver; özünü də iki qısım elə, bir qısmını sən ye, bi

  Tam oxu »