Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • CUANƏK

  (Bakı) dovşan balası

  Tam oxu »
 • CUCAR

  (Qarakilsə) zəmini biçərkən sıraya düzülmüş adamların axırıncısı

  Tam oxu »
 • CUCUQ

  (Cənubi Azərbaycan) bax cajıx

  Tam oxu »
 • CUDAM

  (Başkeçid, Borçadı, Qazax) ağılsız. – Cudam adam düşünmədən danışar (Borçalı)

  Tam oxu »
 • CUL

  cula salmax: (Başkeçid, Borçalı) əlavə toxum səpmək. – Bosdanım seyrəx’ pitif, gərəx’ cula salam (Borçalı)

  Tam oxu »
 • CULAŞA

  (Şəmkir) qohum. – Uğuzdarnan Zeynallar bir-birinən culaşadı

  Tam oxu »
 • CULAZ

  I (Şamaxı) bax cılız I. – Rahman yaman culazzi II (Ucar) yoxsul. – Burda hindi culaz adam tapammassan III (Gədəbəy, Kürdəmir, Saatlı, Sabirabad, Şamax

  Tam oxu »
 • CULFAÇI

  (Şəki) yun şal, şalvar, pencək və s. toxuyan. – Qavaxlar kəntdə yunnan şal toxuyana diyərdilər culfaçı

  Tam oxu »
 • CULLAB

  (Lənkəran) suda isladılmış quru meyvə

  Tam oxu »
 • CULOY

  (Qazax) bax ciloy II. – Öküzdəri culoya qoş, harava ağırdı, kallar aparammer

  Tam oxu »
 • CULU

  culu barmağ: (Biləsuvar) çeçələ barmaq. – Ayağımın culu barmağı suluğlıyıbdı

  Tam oxu »
 • CULUMBAY

  (Gədəbəy) məskənsiz “adam”

  Tam oxu »
 • CULUMPAY

  (Qazax) bax culumbay. – Yeri-yurdu bəlli olmayan adama culumpay de:rix’

  Tam oxu »
 • CULUZ’

  (Quba) bax cılız I. – Uşağ nüş belə culuz ulıb?

  Tam oxu »
 • CULUZ

  (Cəlilabad, Əli Bayramlı, Göyçay) bax culaz III

  Tam oxu »
 • CULVA

  (Şəki) iki əkin sahəsinin arasından keçən arx. – Qajdən ayrıf culviyə su salırsan, apa:rsan yerin əyağına sulamağ üçün

  Tam oxu »
 • CUMAXATAN

  (Bakı) yorğan-döşək üçün divar şkafı. – Dur yorğan-döşəgi yığ cumaxatana

  Tam oxu »
 • CUMBAZDAMAĞ

  (Quba) yeyin qaçmaq

  Tam oxu »
 • CUMBU

  (Ağdam) çöl quşu adı

  Tam oxu »
 • CUMBUL

  I (Şəki) qoma <meyvədə>. – Bi cumbul ba:lını verdi maηa II (Şəki) damcı. – Gözünnən cumbul da yeş çıxmadı

  Tam oxu »
 • CUMBUL-CUMBUL

  (Şəki) damcıdamcı. – Gözünnən yeş cumbul-cumbul axıf töküldü

  Tam oxu »
 • CUMBULLAMAX

  (Şəki) qoma-qoma qoparmaq. – Uşaxlar budaxları cumbulladılar

  Tam oxu »
 • CUMBUT

  (Xanlar) düşüncə. – Oğul, cumbutun varsa, yaxşı oxu

  Tam oxu »
 • CUMCULUĞ

  (Cəlilabad) tamamilə. – Yağış tökib isladıb bizi, cumculuğ sudı ◊ Cumculuğ olmax (Cəbrayıl, Şahbuz) – tamamilə islanmaq

  Tam oxu »
 • CUMXUR

  (Ağdam, Bakı, Cəbrayıl) 1. cəmi (Ağdam, Bakı) 2. birlikdə (Cəbrayıl). – Hamısı cumxur işdiyirdilər (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • CUMLAX

  (Qax) uçurum

  Tam oxu »
 • CUN

  (Quba) tikan

  Tam oxu »
 • CUNUK

  (Quba) tənbəl. – Qalxozumuzda heç cunuk adam yuxdu

  Tam oxu »
 • CUR

  I (Ağcabədi, Ağdam, Kürdəmir) çöl quşu adı. – Cur yeməli quş degil (Kürdəmir) II (Mingəçevir) həşərat adı III (Kürdəmir) şərik

  Tam oxu »
 • CURBAŞ

  (Qax) qıvrımsaç

  Tam oxu »
 • CURCUMUŞ

  (Kürdəmir) hazırcavab. – Curcumuş öyladın utanğacı olmaz

  Tam oxu »
 • CURCUR

  I (Qəbələ) şəlalə II (Kəlbəcər) çöl quşu adı. – Curcur ağaşdarda yuvalıyır III (Qax) duru

  Tam oxu »
 • CURCURAMA

  (Beyləqan) duru. – Mənim xörəyim curcurama oldu

  Tam oxu »
 • CURTDAMAX

  (Şəki) cəhd etmək. – Ha curtdadı ki, məni də apar, aparmadux

  Tam oxu »
 • CURTDAŞMAX

  (Zəngilan) asta danışmaq. – Gecə sə:rəcən curtdaşıflar, heş yatmıyıflar

  Tam oxu »
 • CURUX

  (Kürdəmir) xırda (meyvə). – Almanın curuxlarını seç, bazarda pula getmir

  Tam oxu »
 • CURUMBUL

  I (Oğuz) gavalı növü adı. – Curumbul yiməli döy II (Qax, Oğuz) 1. paltarsız, lüt. – Paltarı soyunub curumbul yatırsan (Oğuz) 2

  Tam oxu »
 • CURUMBULLAMAX

  (Oğuz) qabıqdan çıxarmaq, ləpələmək (qozu, fındığı). – Qozu curumbulla

  Tam oxu »
 • CURUMUD

  (Qax) büzüşmüş. – Mən curumud armudu yimiyəm

  Tam oxu »
 • CURUP

  (Gədəbəy) daş növü adı. – Bu qıraxdakı öylər curupnan tikilif

  Tam oxu »
 • CURUR

  (Gədəbəy) bax curup. – O curufdan gətirə:η, bir örüx’ çəkə:η məhliyə

  Tam oxu »
 • CUVA

  (Qax, Zaqatala) ensiz uzun ağac və ya əski. – Cuvaları saxla, lazım olar (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • CUYUX

  (Gədəbəy, Qazax, Qubadlı) sıyıq. – Biz xörəyi cuyux pişirerəx’ (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • CÜBBƏRƏ

  (Çənbərək) qısaboylu. – Sıvaxçı Qurvan cübbərə adamdı

  Tam oxu »
 • CÜCƏ

  (Yevlax) cücü

  Tam oxu »
 • CÜCƏGÖZ

  (Ucar) xırdagöz. – Bu öy cücəgöz Əhmədin öyüdü

  Tam oxu »
 • CÜCƏGÖZİ

  (Cəlilabad) bax cüjəgözü. – Bi cücəgözi köynəg aldım

  Tam oxu »
 • CÜCƏLƏMƏX’

  (Tərtər) cücə çıxarmaq. – Tö:x cücəli:r

  Tam oxu »
 • CÜCƏNƏK

  (Ağcabədi) bax cürcənə. – Cücənə:i yağışda ge:rdilər

  Tam oxu »
 • CÜCÜX’LÜ

  (Oğuz) ağac həncamalı (qapı). – Cücüx’lü qapı indi to:lalarda var

  Tam oxu »