Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • CECƏ

  (Zaqatala) göy soğan. – Şorbaya cecə töksən, pis olmaz

  Tam oxu »
 • CECƏX’

  (Qazax) yabanı bitki adı. – Cecəx’dən çay qoyarıx

  Tam oxu »
 • CECİK

  (Kürdəmir) bax cejix’

  Tam oxu »
 • CEDLİ

  (Borçalı) arıq

  Tam oxu »
 • CEJƏX’

  ( Ağdam) dəni təmizlənmiş qarğıdalı qıçası

  Tam oxu »
 • CEJİX’

  (Gəncə) paça. – Dünən gedəndə buzun üsdə sürüşdüm, əyağımın biri sağa getdi, biri sola, cejiyim ayrıla qaldı

  Tam oxu »
 • CEJİK

  (Ucar) dalaşqan

  Tam oxu »
 • CENCƏRƏ

  (Cəbrayıl) hanada arğac keçirilən qalın ip

  Tam oxu »
 • CESPƏR

  (Quba) mərz. – Bizim cespərin yanında bir qaranquş ülüb

  Tam oxu »
 • CEŞDƏ

  (Şəki) özbaşına. – Donuzun balaları heylə ceşdə hərrənir

  Tam oxu »
 • CEY

  (Şahbuz) tayfa, nəsil

  Tam oxu »
 • CEYBİR

  ceybir olmax: (Xanlar) əlbir olmaq. – Muradnan Əli ceybir oluflar

  Tam oxu »
 • CEYDAM

  (Qazax, Gədəbəy) mitil. – Ceydamın pütüncə təzələdim yorğanın (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • CEYİX’

  (Meğri) cəhəng. – Ağzıyın ceyix’lərində xal var

  Tam oxu »
 • CEYLƏMMƏG

  (İmişli) uzaqlaşmaq. – Nəyşə <nə üçün> bı cama:tdan ceylənirsən

  Tam oxu »
 • CEYMAX

  ceymax atmax: (Oğuz) kök, rişə atmaq. – Suyu kəsənnən soηra çəltix’ ceymağ atır, göyərir

  Tam oxu »
 • CEZVALI

  (Qazax) bax cavzalı. – Yazığın oğlu cevzaldı

  Tam oxu »
 • CƏBƏ

  I (Cəlilabad) gödəkboylu. – Deyüğ biz balacə adama cəbə II (Təbriz) xurcun. – Qüdrət cəbəni dalına alıp yola düzəldi

  Tam oxu »
 • CƏBİN

  (Göyçay) bax cabın. – Cəbin pilə kimi olur

  Tam oxu »
 • CƏC

  (Yardımlı) əfəl, aciz. – Yaxçı dili var, amba cəcdi

  Tam oxu »
 • CƏCİL

  (Başkeçid) ağartı növü

  Tam oxu »
 • CƏDƏL

  (Ağbaba, Xanlar) bax cədəz Cədəl qoz (Basarkeçər, Qazax) – qabığı bərk qoz. – Qoz iki cür olur: kətən qoz, cədəl qoz; kətən qozun qabığı yuxo:lur, cəd

  Tam oxu »
 • CƏDƏZ

  (Ağbaba) araqarışdıran, aravuran

  Tam oxu »
 • CƏFGAN

  (Kəlbəcər) bax çəvkən. – Cəfganı qojalar ge:irdi

  Tam oxu »
 • CƏĞ

  (Ordubad) mala. – Haxverdi xərmən döyüf sovurur, ambara verir, su suvarır, cəğ vurur

  Tam oxu »
 • CƏHƏ

  (Naxçıvan) ağız <süd>

  Tam oxu »
 • CƏHƏL

  (Yardımlı) mübahisə. – Bilmey, amba elə cəhəl eley

  Tam oxu »
 • CƏJƏX’

  I (Şərur) bax cejəx’. – Cəjəyi mal-qara yeyir, yandırmax da olar II (Xocalı) yonqar

  Tam oxu »
 • CƏJİX’

  (Gəncə) zəif. – Cəfər çox çəjix’di

  Tam oxu »
 • CƏLƏ

  I (Hamamlı, Qazax, Tovuz) bax cala. – Kürün qırağındakı meşiyə biz cələ de:rix’ (Qazax); – Quzuları cələ: burax, otdasın (Tovuz) II (Cəbrayıl, Daşkəsə

  Tam oxu »
 • CƏLƏB

  (Basarkeçər, Əli Bayramlı, İmişli, Kürdəmir, Zaqatala) arıq, zəif. – Yazığ yap <lap> cələb adamdi (Əli Bayramlı); – Bu nə cələb uşaxdı?!

  Tam oxu »
 • CƏLƏF

  (Bərdə, Daşkəsən, Gədəbəy, Gəncə, Goranboy, Xanlar, Kəlbəcər, Mingəçevir, Oğuz, Şəmkir, Tovuz, Yevlax) bax cələb

  Tam oxu »
 • CƏLƏF-CƏLƏF

  (Qazax) dəstə-dəstə, sürü-sürü. – Malları cələf-cələf eliyiv aparellar

  Tam oxu »
 • CƏLƏFLİX’

  (Gəncə) 1. arıqlıq 2. zəiflik. – Şükürün cələfliyinə baxma, çox cəld adamdı

  Tam oxu »
 • CƏLƏKƏSƏN

  (Meğri) hiyləgər. – Cələkəsən adamın cama:t içində hürməti ulmaz

  Tam oxu »
 • CƏLƏKƏSƏNNİX’

  (Qazax) hiyləgərlik. – Düz dolan, cələkəsənniy eləmə, heş kəsin də səndə işi olmasın

  Tam oxu »
 • CƏLƏQIRAN

  (Qazax) tənbəl

  Tam oxu »
 • CƏ:LƏMƏX’

  (Balakən) istəmək. – Hajı kişi arvadını çux cə:ləmişdi

  Tam oxu »
 • CƏLİ

  (Sabirabad) tək, yalqız

  Tam oxu »
 • CƏLİDƏ

  (Sabirabad) ev-eşiksiz. – Əlipənah cəlidə bi adamdi

  Tam oxu »
 • CƏLKƏŞİX’

  (Cəbrayıl) bitişik, calaşıq. – Əvlərimiz cəlkəşix’di

  Tam oxu »
 • CƏMƏ

  (Cəbrayıl, İmişli, Ordubad) yaba ilə bir dəfə götürülə bilən ot topası. – Mən cəmələrin qurumasını yoxladım (Ordubad); – Qüdrət cəmələri bir-birinin ü

  Tam oxu »
 • CƏMƏĞ

  (Lerik) yaylıq

  Tam oxu »
 • CƏMƏX’

  (Goranboy) bax camax. – Cəməx’ göllərdo:lar, axar sularda olmaz

  Tam oxu »
 • CƏMLƏ

  (Zəngilan) qışın son ayı. – Qişdən bi ay qalmış cəlmə giriy

  Tam oxu »
 • CƏ:N

  (Cəbrayıl) bataqlıq bitkisi. – Gedək cə:n bişməyə

  Tam oxu »
 • CƏNCƏŞMƏX’

  (Tərtər) bax cəngləşməg. – Səfərnən sözümüz düz gəlmədi, cəncəşdix’

  Tam oxu »
 • CƏNƏ

  I (Borçalı) qəlsəmə. – Balığın cənəyi var II (Çənbərək, Şahbuz) cəmdək. – Çalağan murdar olan comuşun cə:nəsinə yığılıf (Çənbərək); – Canavar yə:n qoy

  Tam oxu »
 • CƏNƏ-CÜNƏ

  (Bakı) ləyaqətsiz. – Mən sə:nçün cənə-cünə adam dögürəm

  Tam oxu »
 • CƏNƏH

  (Dərbənd) dəhliz. – Cənəh iki utağın arasında uladı

  Tam oxu »