Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • CO:

  (Şəki) alça və ya zoğaldan hazırlanmış tomat. – Bildirdən qalan co: heylə durur dobunun divində; – Sizin co: çox turşdu

  Tam oxu »
 • COCAXAR

  cocaxar olmax: (Qazax) biabır olmaq. – El içində cocaxar oldum

  Tam oxu »
 • CO:CANAQİ

  (Bakı) yabanı bitki adı

  Tam oxu »
 • CO:ĞA

  (Daşkəsən, Əli Bayramlı, Gədəbəy, Goranboy, Göyçay, Xanlar, İmişli, Kürdəmir, Qazax, Mingəçevir, Oğuz, Şamaxı) tayfa, nəsil

  Tam oxu »
 • COĞMALAMAX

  (Şəki) boğmaq. – Bişix’ cücəni coğmaliyif yidi

  Tam oxu »
 • COJAXOR

  (Ağdam) davakar

  Tam oxu »
 • COQAL

  (Qax) yun çıxdaşı

  Tam oxu »
 • COQAY

  (Qax) dəni təmizlənmiş qarğıdalı qıçası

  Tam oxu »
 • COLUX

  (Ucar) kal (meyvə). – Colux heyvanı inəy yaxşı ye:ir

  Tam oxu »
 • COM

  (Əli Bayramlı, İmişli, Kürdəmir, Salyan) tayfa, nəsil. – Bizim com kəndin bı tərəfindədi (İmişli); – Mən Topalhasannı comunnanam (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • COMA

  (Daşkəsən, Gədəbəy, Kəlbəcər, Tovuz) çubuqdan hörülüb üstü keçə ilə örtülmüş alaçıq. – Comoyu yaylaxda tikellər (Daşkəsən); – Gederix’ çuvuxlardan baş

  Tam oxu »
 • COMALAX

  I (Gədəbəy) topal. – Onuη comalax barmaxlarımı xoşunə:ler? II (Ağcabədi) bir nəsildən olan adamların yaşadığı yer, ərazi

  Tam oxu »
 • COMALAMAĞ

  (Yardımlı) topalamaq. – Odunnarı bir yerə comala

  Tam oxu »
 • COMLAŞMAX

  (Kürdəmir) toplaşmaq. – Hamısı bir yerə comlaşıb

  Tam oxu »
 • COMUŞQIRAN

  (Başkeçid, Borçalı, Qazax) bax camışqıran. – Comuşqıranda qartof səperix’ (Borçalı)

  Tam oxu »
 • CON

  (Gədəbəy) iflic. – Bədənim elə bil condu

  Tam oxu »
 • CORALAŞMƏG

  (Cəlilabad) toplaşmaq. – Adamlar coralaşdi bıra

  Tam oxu »
 • CORAVALTI

  (Gədəbəy) uşaq oyunu adı. – Coravaltı belədi: On-oniki corafı cərgə düzüllər, bir adam əlini onun altdə:zdirir <altında gəzdirir>, əlind

  Tam oxu »
 • CORMALAŞMAX

  (Çənbərək) bax coralaşməg. – Camahat cormalaşdı, dönən haravıyı qaldıdı

  Tam oxu »
 • CORTAN

  (Borçalı, Goranboy, Naxçıvan, Ordubad, Şərur, Tovuz, Zəngilan) süzülmüş ayran. – Ayranı töküllər torbıya, süzülüb olur cortan (Zəngilan); – Cortannan

  Tam oxu »
 • CORTDAN

  (Culfa, Naxçıvan, Ordubad, Şərur) bax cortan. – Ayranı tök torbaya, qoy cortdan olsun (Culfa)

  Tam oxu »
 • COŞDAMMAX

  (Zəngilan) qaynamaq. – Simavar coşdaner, çaynığı yeyxala gəti dəmlə

  Tam oxu »
 • COYĞA

  (Borçalı, Goranboy, Xanlar, Tərtər, Tovuz) bax co:ğa. – Hajəhmədxannı bir coyğadı, biz də ayrı coyğa (Goranboy); – Əhməd Məhəmməd kişinin coyğasınnand

  Tam oxu »
 • COZ

  I (Salyan) omba sümüyü (heyvanda) II (Ağcabədi, Bərdə, Tərtər) fırfıra. – Coz ağaşdan olur (Bərdə); – Cozu məhlədə oynuyallar (Tərtər)

  Tam oxu »
 • COZA

  (Hamamlı) yumru daş (uşaq oyununda). – Mən cozoyu elə vurdum, on addım getdi

  Tam oxu »
 • COZDALANMAĞ

  (Yardımlı) qaynamaq. – Qəfədanı ocağa qoy cözdalansun

  Tam oxu »
 • COZSOZ

  cozsoz oynamax: (Ağcabədi) fırfıra ilə oynamaq. – Uşaxlar cozsoz oynuyur

  Tam oxu »
 • CÖCƏK

  (Göyçay) aşığın çuxur üzü

  Tam oxu »
 • CÖCƏQAN

  (Bakı) əqrəb. – Dünənnəri bağda barmağımı cöcəqan sancdı

  Tam oxu »
 • CÖCÜ

  (Bakı) bax cacu. – Uşaxlar iki dənə cöcü tutublar lap yekə

  Tam oxu »
 • CÖƏCƏ

  (Tovuz) mis piyalə, mis kasa. – O unnan iki cöəcə bu taxılnan dəyişərsiηizmi?

  Tam oxu »
 • CÖ:ĞA

  (Daşkəsən, Gədəbəy, Xanlar) bax co:ğa. – Bu sa:t çox cö:ğalar var: Alılar, Qazaxlı, Donqarrı, Topallı (Daşkəsən); – Bu kətdə çox cö:ğalar olur (Gədəbə

  Tam oxu »
 • CÖH

  (Oğuz) qoyun südündən hazırlanan ağartı adı. – Cöh yaxşı yiməli şeydi

  Tam oxu »
 • CÖHƏR

  (Zəngilan) mürəkkəb. – Bı şüşüyə bir az cöhər tök

  Tam oxu »
 • CÖHƏRRİ

  (Şəmkir) güclü

  Tam oxu »
 • CÖJ

  (Ağcabədi, Tərtər) bax cöz

  Tam oxu »
 • CÖJMƏX’

  (Mingəçevir) bax cejəx’

  Tam oxu »
 • CÖLƏMBƏR

  (Meğri) xortdan

  Tam oxu »
 • CÖMÜŞÜX’

  cömüşüy oturmax: (Hamamlı) çömbəlmək

  Tam oxu »
 • CÖNGƏLƏ

  cöngələ qalmax: (Göyçay) qıyılmaq (gözə aid)

  Tam oxu »
 • CÖNÜK

  (Əli Bayramlı) qovun növü

  Tam oxu »
 • CÖY

  cöy olmax: (Borçalı) qıc olmaq. – Qıçım cöy oluf

  Tam oxu »
 • CÖYĞA

  (Daşkəsən, Xanlar) bax co:ğa. – Biz Oruşdu cöyğasıyıx (Daşkəsən); – Seyiddər tayfası bir cöyğadı (Xanlar)

  Tam oxu »
 • CÖYİR-CÖYİR

  cöyir-cöyir gezmeg: (Bakı) boş-boş gəzmək

  Tam oxu »
 • CÖYÜZ

  (Borçalı, Çənbərək, Daşkəsən, Gədəbəy, Gəncə, Goranboy, Qazax, Tovuz) bax cəviz. – İsdəyirəm ki, gedəm bir az cöyüz yığam (Qazax)

  Tam oxu »
 • CÖZ

  (Bərdə, Borçalı) bağırsaq

  Tam oxu »
 • CÖ:Z

  (Bakı, Bərdə, Daşkəsən, Goranboy, Şəmkir, Tovuz) bax cəviz. – Gətdiyim cö:zün çoxu çətənədi (Daşkəsən); – Mənim bir cö:z ağacım var (Tovuz)

  Tam oxu »
 • CUANƏK

  (Bakı) dovşan balası

  Tam oxu »
 • CUCAR

  (Qarakilsə) zəmini biçərkən sıraya düzülmüş adamların axırıncısı

  Tam oxu »
 • CUCUQ

  (Cənubi Azərbaycan) bax cajıx

  Tam oxu »