Этимологический словарь азербайджанского языка

 • XANGÜL

  Farscadır, poeziyada “gözəl” anlamında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XANQIZI

  Xanımböcəyi, parabüzən variantları da var. Uç-uç, uçağan sözlərinin sinonimidir, rusca “божья коровка” adlanır

  Полностью »
 • XAR

  Farscadır, “yaramaz”, “alçaq”, “zəlil” mənasında işlədilir (xar olmaq). Başqa xar sö­zü də var: xaridən məsdəri ilə bağlıdır, “tikan” deməkdir

  Полностью »
 • XARABA

  Ərəb mənşəlidir, xarab sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XARAL

  Xar sözü “dəri”dir: xaral “keçi dərisindən xurcun”, xarsuq “maral dərisi” deməkdir. Dəməli, xaral “dəridən olan kisə”dir

  Полностью »
 • XARDAL

  Ərəb sözüdür, bizdə onun yerinə qıcı (qıcıq törədən, acı) sözü işlədilib. “Zəqqum” da deyiblər (zəqqum alınma sözdür)

  Полностью »
 • XARİQÜLADƏ

  Xariq sözü ərəbcə “nəzərdə tutulan çərçivədən, normadan kənara çıx­maq” deməkdir. Adə sözü mənaca adi kəlməsinin eynisidir

  Полностью »
 • XARLAMAQ

  Bal, mürəbbə və s. çox qaldıqda bərkiyir və şəkərə çevrilir. Buna xarla­maq deyilir. Güman ki, bu söz qarımaq kəlməsinin dəyişmiş formasıdır, “köh­nəl

  Полностью »
 • XARTUT

  Bizdə xartut tutun xüsusi növüdür, farslarda isə “krıjovnik” anlamında işlə­di­lir. Hərfi mənası “tikanlı tut” deməkdir

  Полностью »
 • XAS

  Dialektlərdə “çərşənbə axşamı” (həftənin 2-ci günü) mənasında işlədilir. Poe­zi­yada da rast gəlinir: “Xas gecəsi gördüm duşda…” (M

  Полностью »
 • XASAY

  “Xas (xalis) ay” deməkdir.

  Полностью »
 • XASİYYƏT

  Ərəbcə xas sözünün cəmidir, məxsus sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XAŞXAŞ

  Ərəb mənşəlidir, qədim mənası, “göyərti”, “ot” demək olub, sonra yeni məna kəsb edib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • XATUN

  Bu söz monqol dilində “ilk (böyük) arvad” anlamında işlədilir. Taciklər həmin mənada banu, özbəklər baybice (ehtimal ki, baybikə, yəni böyük arvad) iş

  Полностью »
 • XAVƏR

  Ərəbcə “şərq”, “günəş” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XAYA

  Farsca xayedir, yumurta deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XAYRA

  Farscadır, “baltanı və s. kəsər alətləri itiləmək üçün istifadə olunan bülöv daşı (bərk daş)” deməkdir

  Полностью »
 • XEYİRXAH

  Xeyir ərəbcədir, xah isə farsca xastən (istəmək) məsdəri ilə bağlıdır. Xahiş sözü də xastən feilindən əmələ gəlib

  Полностью »
 • XƏBƏR-ƏTƏR

  Birinci hissəsi ərəb mənşəlidir. İkinci hissə isə, əslində, ətər yox, yetər olub. Sonra dəyişib (xəbər-yetər kəlməsi xəbər -ətər formasına düşüb)

  Полностью »
 • XƏBƏRDAR

  Xəbər ərəbcədir, dar isə farsca, hərfi mənası “xəbəri olmaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XƏCALƏT

  Ərəbcə xəcil sözünün cəmidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XƏDƏNG

  Fars mənşəlidir, meşədə bitən ağacın bir növüdür, ruslar ona “белый тополь” deyirlər (“ox” mənalı xədəng sözü də var)

  Полностью »
 • XƏDİCƏ

  Alim Qafurov ərəbcə olan bu sözün mənasını rusca “выкидыш” kimi açıqlayıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XƏFİYYƏ

  Ərəbcədir, məxfi sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XƏKƏNDAZ

  Fars mənşəlidir. Xak “torpaq” deməkdir, əndaz isə əndaxtən (atmaq) feilindəndir. Sözün hərfi mənası “torpaq atan” anlamını əks etdirir

  Полностью »
 • XƏLBİR

  Ərəbcədir, bizdə “gözər” (seyrək ələk) deyiblər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XƏLİFƏ

  Ərəbcə xələf sözü ilə kökdaşdır, “sonra gələn (sələfin antonimi), davamçı” deməkdir. Məhəmməd peyğəmbərin davamçılarına xəlifələr deyilib

  Полностью »
 • XƏLİL

  Ərəbcə “dost” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XƏLİLULLAH

  Ərəbcə “Allahın dostu, istəklisi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XƏLVƏT

  Ərəbcə xolov (tənhalıq) sözünün cəmidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XƏMİR

  Ərəbcədir, “maya qatılmış, acıdılmış” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XƏMSİN

  ər. – əlli

  Полностью »
 • XƏNCƏR

  Alınma sözdür, ədəbiyyatda onu bəziləri ərəb, bəziləri isə fars mənşəli he­sab edirlər, hər iki dildə işlədilir, amma ərəbdənmi farsa, yoxsa farsdanmı

  Полностью »
 • XƏNDAN

  Farsca xəndidən (gülmək) məsdəri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XƏNDƏK

  Ərəbcə “çala” deməkdir (əsli: xəndəq), səngər rolunu oynayan qazılmış yerə deyiblər. Peyğəmbərin vaxtında olan Xəndək müharibəsi məşhurdur

  Полностью »
 • XƏNGƏL

  Farsca xanə sözü ilə qohumdur. Düzbucaqlı (xana) şəklində doğranır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XƏRCLİK

  Kökü (xərc) ərəb mənşəlidir, məxaric, ixrac, məxrəc kimi sözlərlə eyni kökə malikdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • XƏRÇƏNG

  Bu xəstəliyə bizdə “yenəc” deyiblər, yenmək sözündəndir. Xərçəng alınma sözdür, xəstəlik adı kimi məlum heyvanla zahiri oxşarlıq əsas götürülüb

  Полностью »
 • XƏRƏK

  Yeri şumlayanda, şumu suvaranda arada çiy qalmış yerə el arasında xərək deyirlər. Fin dilində xor sözü var və “adacıq” mənasında işlədilir

  Полностью »
 • XƏRİTƏ

  Latınca olan karta sözünün dəyişmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • XƏSİL

  Ərəbcə qəsil (mal yemi üçün yetişməmiş biçilən və yem üçün nəzərdə tu­tulan) sözünün dəyişilmiş formasıdır

  Полностью »
 • XƏSRƏDDİN

  Ərəbcə “dinə xəsarət verən” (xəsər-əd-din) deməkdir. Nəsrəddin isə “dinə kömək edən”dir (nəsir: “kömək edən” deməkdir)

  Полностью »
 • XƏSTƏ

  Farsca xəstən (yorulmaq, yaralanmaq) məsdəri ilə eyni kökə malikdir. Bizdə xəstə əvəzinə, ağrığ sözü işlədilib və ağrımaq feilindən əmələ gəlib

  Полностью »
 • XƏZƏR

  Qədim ruslarda bu dənizin adına “Xвалиськое море” deyiblər. Dərbənd də­nizi, Quzğun gölü, Həştərxan dənizi, Göygöz dəniz və s

  Полностью »
 • XƏZİNƏ

  Ərəbcədən alınma sözdür, bizdə onun yerinə ağı (ağıl )sözü işlədilib. Qiymətdə ağır ifadəsi də xəzinə ilə bağlıdır

  Полностью »
 • XIDIR

  1. Xızır peyğəmbərin adıdır. “Qızmaq” (od) anlamı ilə bağlıdır. 2. Kiçik çillənin son həftəsinə deyilir

  Полностью »
 • XINDI

  Alınma sözdür, xondu kimi də işlədilir. Mənası “ağılsız” deməkdir. Tanınmış aşıqlarımızdan birinin (Xındı Məmməd) təxəllüsü olub

  Полностью »
 • XINNA DƏRƏSİ

  Tovuzda yer adıdır. Əsli Hunnar olub, sonra dəyişib (bunu alim­lərdən Z.Xasiyev və başqaları sübut ediblər)

  Полностью »
 • XIRD-XƏŞİL

  Xord farsca “xırda, əzilmiş” deməkdir. Xırd-xəşil etmək “tamam əziş­dir­mək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • XIRDA

  Farsca xord (kiçik) sözünün dəyişilmiş formasıdır. Bizdə uvaq sözü işlədilib, üyütmək (üvütmək) sözü də buradandır

  Полностью »