Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • ÖDÜ AĞZINA GƏLMƏK

  iyrənmək; ~ ürəyi bulanmaq, ürəyi ağzına gəlmək.

  Tam oxu »
 • ÖDÜ PARTLAMAQ

  çox qorxmaq; qorxudan, həyəcandan ölmək.

  Tam oxu »
 • ÖDÜNÜ UDMAQ

  bax: sarısını udmaq.

  Tam oxu »
 • ÖFKƏYƏ DÖNMƏK

  rəngi ağarmaq, qorxudan, həyəcandan və s.-dən rəngi saralmaq, sapsarı olmaq; ~ rəngi qaçmaq, rəngi-ruhu qaçmaq

  Tam oxu »
 • ÖGEY-DOĞMALIQ SALMAQ

  eyni şeyə fərqli münasibət göstərmək, fərq qoymaq.

  Tam oxu »
 • ÖHDƏSİNDƏ QALMAQ

  məsuliyyəti üstündə olmaq; ~ boynunda qalmaq.

  Tam oxu »
 • ÖHDƏSİNDƏN GƏLMƏK

  bir işi yerinə yetirməyə gücü, imkanı çatmaq, edə bilmək, bacarmaq; ~ gücü çatmaq, baş açmaq.

  Tam oxu »
 • ÖHDƏSİNƏ ALMAQ (GÖTÜRMƏK)

  hər hansı bir işi görəcəyinə söz vermək, əmin etmək, razı olmaq; ~ boyun olmaq.

  Tam oxu »
 • ÖHDƏSİNƏ ATMAQ (BURAXMAQ)

  hansısa işi birinin boynuna qoymaq, tapşırmaq, həvalə etmək.

  Tam oxu »
 • ÖHDƏSİNƏ DÜŞMƏK

  yerinə yetirmək məcburiyyətində qalmaq; ~ boynuna düşmək, çiyninə düşmək, üzərinə düşmək.

  Tam oxu »
 • ÖKÜZ ÖLDÜ, ORTAQ AYRILDI

  adәtən, bir şәxs ölәndәn sonra onun qohumları arasında soyuqluq yarandıqda, get-gәl kәsildikdә işlədilən ifadә

  Tam oxu »
 • ÖKÜZDƏN SÜD UMMAQ

  mümkün olmayan bir şeyi arzulamaq; ~ ölüdən hay gözləmək, olmayacaq duaya amin demək.

  Tam oxu »
 • ÖKÜZÜ QALDIRIB ALTINDA BUZOV AXTARMAQ

  bax: öküzdən süd ummaq.

  Tam oxu »
 • ÖKÜZÜ QUYRUQLAYIB YIXAN VAXTIDI

  çox gənc, enerjili və güclü adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ÖKÜZÜ ÖLDÜRÜB ADI ÜSTÜNDƏN GÖTÜRMƏK

  hər hansı səhvini düzəltməyə, günahını yumağa cəhd etmək, guya adını təmizə çıxartmaq üçün uğursuz addım atmaq

  Tam oxu »
 • ÖKÜZÜ SOYUB QUYRUĞUNDA BIÇAĞI SINDIRMAQ

  bax: soyub-soyub quyruğunda bıçağı sındırmaq.

  Tam oxu »
 • ÖKÜZÜN BÖYÜYÜ PƏYƏDƏ İMİŞ

  çətinliyin bitmədiyini, qarşıda daha ağır işlərin olduğunu anlatmaq üçün işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ÖL DEDİYİ YERDƏ ÖLMƏK

  bax: öl deyəndə ölmək, qal deyəndə qalmaq.

  Tam oxu »
 • ÖL DEYƏNDƏ ÖLMƏK, QAL DEYƏNDƏ QALMAQ

  üzüyola olmaq, sözündən çıxmamaq, tapşırılan bir işi can-başla yerinə yetirmək; ~ bir sözünü iki eləməmək

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜ-BİÇİ BİLMƏMƏK

  nə dediyini və nə etdiyini bilməmək, azğınlaşmaq, qudurmaq; ~ həddini aşmaq, cızığından çıxmaq.

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜ GÖTÜRMƏK

  tədbir görmək, cəzalandırmaq.

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜYƏ GƏLMƏMƏK

  çox böyük, həddən artıq iri olmaq, ölçülə bilməmək.

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRÜLMƏMİŞ AYININ DƏRİSİNİ BÖLÜŞDÜRMƏK

  həyata keçməmiş, hələ baş tutmamış xəyali bir işdən gələcək gəlirin üstündə mübahisə etmək, illüziyalara qapılmaq

  Tam oxu »
 • ÖLMÜŞ EŞŞƏYİN NALINI SÖKMƏK

  çox acgöz, pul və sərvət düşkünü olmaq.

  Tam oxu »
 • ÖLÜ CANLAR

  adı olan, özü olmayan bir şey; heç nəyə yaramayan.

  Tam oxu »
 • ÖLÜ DOĞULMAQ

  lap əvvəldən, başlanğıcdan mahiyyətə, müəyyən edilmiş prinsipə uyğun olmamaq, bəslənilən ümidləri doğrultmamaq

  Tam oxu »
 • ÖLÜ DÜŞMƏK

  1. Yorğunluq və s. nəticəsində hərəkətsiz, halsız olmaq; yorğunluqdan yuxuya getmək, bərk yatmaq; ~ tirtap düşmək, daş kimi düşmək

  Tam oxu »
 • ÖLÜ NÖQTƏ

  durğun, hərəkətsiz vəziyyət, dalan.

  Tam oxu »
 • ÖLÜ NÖQTƏDƏN TƏRPƏTMƏK

  dalana dirənmiş bir işə təkan vermək, onu irəliyə aparmaq, durğunluğa son qoymaq.

  Tam oxu »
 • ÖLÜ YESƏ, DİRİLƏR

  məharətlə hazırlanmış çox dadlı, ləzzətli və cana xeyirli şey haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ÖLÜB QƏBRƏ (YERƏ) GİRMİR

  dan. ləyaqətsiz, utanc gətirən əməl törətmiş adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ÖLÜB-ÖLDÜRMƏYƏ ÇIXMAQ

  ölümlə nəticələnə biləcək davaya başlamaq.

  Tam oxu »
 • ÖLÜDƏN CAN İSTƏMƏK

  üzülmək, zəifləmək; ~ əldən düşmək, hay-hayı gedib, vay-vayı qalıb, canı ilə əlləşmək.

  Tam oxu »
 • ÖLÜDƏN HAY GÖZLƏMƏK

  mümkünsüz bir işlə məşğul olmaq; ~ öküzü qaldırıb altında buzov axtarmaq, öküzdən süd ummaq.

  Tam oxu »
 • ÖLÜM AYAĞINDA OLMAQ

  son anlarını yaşamaq; ~ can vermək, can üstə olmaq, ölüm döşəyinə düşmək.

  Tam oxu »
 • ÖLÜM DÖŞƏYİNƏ DÜŞMƏK

  ağır xəstəliyə yoluxmaq; ~ ölüm ayağında olmaq.

  Tam oxu »
 • ÖLÜM ŞƏRBƏTİNİ İÇMƏK

  ölmək; ~ ruhunu təslim etmək.

  Tam oxu »
 • ÖLÜMDƏN DÖNMƏK (QAYITMAQ)

  ağır fəlakətdən, təhlükədən xilas olmaq, ölümün bir addımlığından qayıtmaq; ~ o dünyanı görüb gəlmək (qayıtmaq), kəfəni yırtmaq

  Tam oxu »
 • ÖLÜMƏ GETMƏK

  kimin və nəyinsə uğrunda özünü fəda etməyə, canını qurban verməyə hazır olmaq.

  Tam oxu »
 • ÖLÜMƏ VERMƏK

  məhvinə səbəb olmaq; ~ fəlakətə sürükləmək, bada vermək, güllə qabağına vermək.

  Tam oxu »
 • ÖLÜMLƏ ÇİLİNGAĞAC OYNAMAQ

  ölümlə nəticələnə bilən hərəkətlər etmək; ~ əcəl girləmək (hərləmək), əcəlinə susamaq.

  Tam oxu »
 • ÖLÜMÜ GƏLMƏK

  bax: əcəli çatmaq.

  Tam oxu »
 • ÖLÜMÜ GÖZƏ ALMAQ

  bax: ölümü gözünün altına almaq.

  Tam oxu »
 • ÖLÜMÜ GÖZÜNÜN ALTINA ALMAQ

  ölüm riskinə baxmadan hərəkət etmək; ~ kəfənini boynuna dolamaq, ölümü gözə almaq, top ağzına getmək

  Tam oxu »
 • ÖLÜMÜN GÖZÜNƏ DİK BAXMAQ

  qorxmamaq, cəsur olmaq, heç nədən çəkinməmək; ~ geri çəkilməmək, meydana atılmaq.

  Tam oxu »
 • ÖLÜNÜ QOYUB DİRİNİ AĞLAMAQ

  pis vəziyyətdə qalmaq, vəziyyət daha da pisləşmək, çətinliklə qarşılaşmaq.

  Tam oxu »
 • ÖLÜSÜ DÜŞMƏK

  yaxın adamı vəfat etmək; ~ yası düşmək.

  Tam oxu »
 • ÖLÜSÜ ORTADA QALMAQ

  cənazəsini qaldıracaq heç kimi olmamaq, dəfn etməyə bir kəsi olmamaq; ~ ölüsü yerdə qalmaq.

  Tam oxu »
 • ÖLÜSÜ YERDƏ QALMAQ

  bax: ölüsü ortada qalmaq.

  Tam oxu »
 • ÖMRÜ BADA GETMƏK

  boş və mənasız həyat yaşamaq.

  Tam oxu »