Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ŞIDIRĞI

  sif. 1. Arasıkəsilmədən şiddətlə yağan; gur (yağış haqqında). Amma məzə burasındadır ki, yağış da nataraş kimi başlayır şıdırğı ilə yağmağa

  Tam oxu »
 • ŞIĞIMA

  “Şığımaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞIĞIMAQ

  f. 1. Çox böyük sürətlə enərək hədəfə hücum etmək, üzərinə atılmaq. Təyyarələr düşmən üzərinə şığıdılar

  Tam oxu »
 • ŞIĞIYICI

  şığıyıcı təyyarə – şığıma üsulu ilə hücum edən hərbi təyyarə

  Tam oxu »
 • ŞIK

  [fr. chic] dan. Zahiri bəzək, zinət, dəbdəbə, cah-calal. // Gözəl, zərif, moda ilə, süslü, qəşəng. Ortaboylu, şıq qiyafəli bu oğlan heç kəsə diqqət et

  Tam oxu »
 • ŞIQ

  [fr. chic] dan. Zahiri bəzək, zinət, dəbdəbə, cah-calal. // Gözəl, zərif, moda ilə, süslü, qəşəng. Ortaboylu, şıq qiyafəli bu oğlan heç kəsə diqqət et

  Tam oxu »
 • ŞIQQ

  təql. Sınan və ya bir-birinə toxunan ağac və s. bərk, kövrək şeylərdən çıxan səs

  Tam oxu »
 • ŞIQQAŞIQ

  zərf Şıqq səsi çıxardaraq, şıqqıldayaraq. Külək əsdikcə kollar şıqqaşıq salır

  Tam oxu »
 • ŞIQQILDAMA

  “Şıqqıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞIQQILDAMAQ

  f. Şıq-şıq səs çıxarmaq

  Tam oxu »
 • ŞIQQILTI

  is. Ağac, budaq və s. bərk, kövrək şey bir-birinə dəydikdə hasil olan səs. …Mirzə Cəmil kəhrəba təsbehini əlinə alıb, əsəbi halda çevirir, muncuqların

  Tam oxu »
 • ŞIQLIQ

  is. Zəriflik, gözəllik, qəşənglik, modaya uyğunluq. Paltarın şıqlığı. Yaşlı adama o qədər şıqlıq yaraşmaz

  Tam oxu »
 • ŞILLAQ

  is. Ayaqla vurma, təpik atma; təpik. Kəndliyə gəldi, vurdu bir şıllaq; Arıları dağıtdı ol sarsaq. S.Ə

  Tam oxu »
 • ŞILLAQATAN

  sif. Təpik (şıllaq) atmaq xasiyyəti olan. Şıllaqatan at

  Tam oxu »
 • ŞILLAQÇI

  sif. Təpik (şıllaq) atmaq xasiyyəti olan. Şıllaqatan at

  Tam oxu »
 • ŞILLAQLAMA

  “Şıllaqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞILLAQLAMAQ

  f. Şıllaq atmaq, təpik atmaq

  Tam oxu »
 • ŞILLAQLAŞMA

  “Şıllaqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞILLAQLAŞMAQ

  qarş. Bir-birinə şıllaq atmaq, təpik atmaq, təpikləşmək (at və s. haqqında)

  Tam oxu »
 • ŞILTAQ

  1. is. Mənasız tələb, iddia, arzu, istək. Vəliqulu da başlayıb şıltağı və davamərəkəni. C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »
 • ŞILTAQCIL

  bax şıltaq

  Tam oxu »
 • ŞILTAQÇI

  sif. 1. Şıltaq, şıltaqlıq edən, heç şeydən razı qalmayan. [Əbülhəsənbəy:] Mən qarşımda … şıltaqçı bir qız görürdüm

  Tam oxu »
 • ŞILTAQLIQ

  bax şıltaq (1-ci mənada). Mən onu özümdən razı salmaq üçün hər işi bacarardım, nə inad, nə də şıltaqlığa yol verməzdim

  Tam oxu »
 • ŞINDIR

  is. Ətin atılan hissələri

  Tam oxu »
 • ŞIPPILTI

  is. Bir şey suya düşdükdə və ya suya dəydikdə, yaxud da dalğalar bir-birinə dəydikdə hasil olan səs. Avarların şıppıltısı

  Tam oxu »
 • ŞIR-ŞIR

  təql. 1. is. Bir qaydada axan, tökülən sudan və ya yağışdan hasil olan səs. // Zərf mənasında. Səssiz dərədə bərq vurar şır-şır axan su

  Tam oxu »
 • ŞIRHAŞIR

  zərf Şır-şır səs çıxaraçıxara, şırıltı ilə. Su şırhaşırla yerə töküldü. M.İbrahimov. [Afaq:] Mən bu vətən torpağını yaxşı tanıyıram, elə ki insan əli

  Tam oxu »
 • ŞIRHAŞIRLA

  zərf Şır-şır səs çıxaraçıxara, şırıltı ilə. Su şırhaşırla yerə töküldü. M.İbrahimov. [Afaq:] Mən bu vətən torpağını yaxşı tanıyıram, elə ki insan əli

  Tam oxu »
 • ŞIRIL-ŞIRIL

  bax şır-şır. Səhər şırıl-şırıl səsin gələndə; Bənəfşələr gülsün, güllər sevinsin. R.Rza. Axıb gedir qapımızdan kiçik çay şırıl-şırıl

  Tam oxu »
 • ŞIRILDAMA

  “Şırıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞIRILDAMAQ

  f. Şırıltı ilə axmaq, tökülmək (su, yağış və s.). Bulaqların daşdandaşa tökülüb şırıldamağı gözəl bağlara bir ayrı lətafət verirdi

  Tam oxu »
 • ŞIRILDAŞMA

  “Şırıldaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞIRILDAŞMAQ

  f. Şırıltı ilə, şır-şırla axan çoxlu və ya çağlayan su haqqında; şırıldamaq. Aşağılarda yaşıl otlar su ilə öpüşür, şəlalələr şırıldaşır

  Tam oxu »
 • ŞIRILDATMA

  “Şırıldatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞIRILDATMAQ

  f. Şırıltı ilə tökmək, axıtmaq, birdən tökmək, boşaltmaq (maye şey haqqında). [Roza] dolçadakı ilıq suyu qaldırır, birdən-birə ləyənə şırıldadır

  Tam oxu »
 • ŞIRILTI

  is. Axan, tökülən sudan hasil olan səs; şırıldama səsi, şır-şır. Suyun şırıltısından savayı bir səs, ün yox idi

  Tam oxu »
 • ŞIRILTILI

  sif. Şırıltı ilə axan, şır-şır axan. Oğlanları baş daşını; Qoydu onun həmin dağda; Ona şirin nəğmə dedi; Şırıltılı gur bulaq da

  Tam oxu »
 • ŞIRIM

  is. 1. k.t. Torpaqda kotanın və ya başqa alətin açdığı dərin iz, zolaq. Tarlalar şırımlarla suvarılır

  Tam oxu »
 • ŞIRIM-ŞIRIM

  sif. Zolaq-zolaq, zol-zol, cızıq-cızıq, şırımlar halında. Şırım-şırım paltar. – Mehmanxanada ilk nəzərə dəyən birinci mərtəbədəki böyük dairəvi dəhliz

  Tam oxu »
 • ŞIRIMLAMA

  “Şırımlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞIRIMLAMAQ

  f. 1. Şırım açmaq. 2. məc. Şırım-şırım eləmək, cırmaq

  Tam oxu »
 • ŞIRINQA

  [yun.] bax şpris

  Tam oxu »
 • ŞIRMANMA

  “Şırmanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞIRMANMAQ

  f. məh. Yaxına gəlmək, qucaqlamaq, boynuna sərilmək. Uşaq anasına şırmandı

  Tam oxu »
 • ŞIRNAQ

  is. Nazik su axını; fəvvarə. Quyunu su şırnağı ilə yumaq. – On-on beş metr uzunluğunda güclü su şırnağı … dağı ovub dağıdırdı

  Tam oxu »
 • ŞIRP

  zərf dan. O saat, dərhal, birdən. Şırp qapı açıldı. – [Yəhya Kamal] Hacının evi yanına çatmamışdı ki, şırp dayandı

  Tam oxu »
 • ŞIRPAŞIRP

  zərf Tez-tez, ara vermədən, qızğın. Şırpaşırp iş görmək. – [Usta:] Başmaqçılar da hamısı işləyirlər. Şırpaşırp çust tikirlər

  Tam oxu »
 • ŞIRPILTI

  bax şappıltı. Əfruz bacının gözləri axdı, şırpıltı ilə döşəməyə düşdü. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • ŞIRRAN

  is. Şəlalə. Xatun … vedrəni götürüb, dağdağan dibindəki şırrana tərəf suya yollandı. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • ŞIRTILDAMA

  “Şırtıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »