Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ŞUĞUL₂

  bax çuğul. [Qoca:] O dünyada da elənçi şuğulları heç kəs içərisinə qoymur, burnuna vurub qovur. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • ŞUĞUL₁

  1. Bax şüvül. 2. Tarazlıq oxu. Laboratoriyada kimyəvitexniki tərəzilərin daimi yeri olur və bunların yerini tez-tez dəyişdirmək yaramaz

  Tam oxu »
 • ŞUĞULLUQ

  bax çuğulluq. Yasavul … Talıbxanın xidmətində özünün şuğulluğu ilə xüsusi məharət göstərir(di). S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • ŞUX

  sif. [fars.] 1. Şən, xoştəbiət, xoşədalı, işvəli, oynaq. Gözlərin şuxdu sənin; Kirpiyin oxdu sənin; Dərdin məni öldürür; Xəbərin yoxdur sənin

  Tam oxu »
 • ŞUXLUQ

  is. 1. Oynaqlıq, şivəlilik, nazlılıq, gülərüzlülük; naz, şivə, sərbəst və nazlı hərəkət. Həmzəyə həmişəki kimi, yenə də Sonanın bu şuxluğu çox xoş gəl

  Tam oxu »
 • ŞULUQ

  sif. 1. Nadinc, dəcəl, şuluqçu. Şuluq uşaq. 2. is. Dələduz. Yoluğun nəyi var, şuluğa versin. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ŞULUQÇU

  sif. və is. 1. Şuluq eləyən, nadinc, dəcəl. Şuluqçu uşaq. – [Sabir:] Bizdə bir Məmmədağa var, çox yaman şuluqçudur

  Tam oxu »
 • ŞULUQÇULUQ

  bax şuluqluq

  Tam oxu »
 • ŞULUQLUQ

  is. 1. Nadinclik, dəcəllik. Şuluqluq eləmək. 2. Hərc-mərclik, araqarışma, qarışıqlıq, çaxnaşma, iğtişaş, özbaşınalıq

  Tam oxu »
 • ŞULUM

  sif. məh. Pinti, səliqəsiz

  Tam oxu »
 • ŞUM₁

  sif. [ər.] klas. Uğursuz, məşum, nəhs, bədbəxtlik gətirən. [Zəhra Sənana:] Məndə, bilməm, nədir bu talei-şum! Sana halım deyilmidir məlum? H

  Tam oxu »
 • ŞUM₂

  is. Şumlanmış torpaq. Yaz şumu. Payız şumu. – Şumdan qabaq …hər hektara 5 kiloqram fosfor gübrəsi verilmişdi

  Tam oxu »
 • ŞUMAL

  sif. 1. Hündür, düz, sərrast. Şumal çinar. Şumal ağac. – Tikildi divarlar, şumal dirəklər. M.Müşfiq. [Yunis:] Bu taxta qurudur, şumaldır

  Tam oxu »
 • ŞUMALTI

  sif. k.t. Şumlanmış torpağın alt qatı. Şumaltı lay

  Tam oxu »
 • ŞUMLAMA

  “Şumlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞUMLAMAQ

  f. Torpağı kotanla sürmək, şum eləmək, yumşaltmaq. Cütçü batıb qantərə, yer şumlayır; Şumladığı tarlasını şumlayır

  Tam oxu »
 • ŞUMLANMA

  “Şumlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞUMLANMAQ

  məch. Şum edilmək. Maya ətrafda şumlanaraq payız əkinləri üçün hazırlanmış tarlaların arxlarını yoxladı

  Tam oxu »
 • ŞUMLANMIŞ

  f.sif. Şum edilmiş. Traktorla şumlanmış zəmi. – Qızlar belləri qapıb təzəcə şumlanmış sahənin traktor tuta bilməyən qırağını belləməyə başladılar

  Tam oxu »
 • ŞUMLUQ

  is. Şum edilmiş, şumlanmış yer

  Tam oxu »
 • ŞUR₂

  is. [fars.] 1. Vəcd, şövq, cuşa gəlmə; coşqunluq. Dili-divanə sevər cantək o zülfisiyəhi; Başının şurini gör, eşqdə sevdasına bax

  Tam oxu »
 • ŞUR₁

  is. [fars.] Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı. “Rast”, “Şur”, “Segah”, “Şüştər”, “Çargah”, “Bayatı-Şiraz” və “Humayun” Azərbaycan musiqisin

  Tam oxu »
 • ŞURA

  is. [ər.] 1. Hər hansı bir məsələni, işi və s. müzakirə etmək, məsləhətləşmək üçün bir yerə yığışma; müşavirə, məclis

  Tam oxu »
 • ŞURALAŞMA

  “Şuralaşmaq”dan f.is. bax sovetləşmə

  Tam oxu »
 • ŞURALAŞMAQ

  bax sovetləşmək. Ölkəmiz şuralaşanda Mirzə Mustafa üzünə pərdə çəkib qırmızılaşdı, özünü kommunist qələmə verdi

  Tam oxu »
 • ŞURƏVİ

  sif. [ər.] tar. Sovetlərə, sovetlər ölkəsinə, sovet adamlarına xas və aid olan. Şurəvi qardaşlar, bizim sözlərimizi eşidin və şura fəhlələrinə yetişin

  Tam oxu »
 • ŞURF

  is. [alm.] Mədən yataqları tapmaq üçün qazılan quyu

  Tam oxu »
 • ŞURİŞ

  is. [fars.] Qarışıqlıq, qarğaşalıq, iğtişaş, şuluqluq. Qazax mahalının vəkili Pənah ağanın zamanında bir para şuriş və inqilabın vüquinə görə Qazax ma

  Tam oxu »
 • ŞURUP

  is. [alm.] Burğulu mıx, vint

  Tam oxu »
 • ŞÜA

  is. [ər.] 1. Günəşdən və başqa bir işıq mənbəyindən çıxan işıq telləri. Günəş şüası. İşıq şüası. – İlk baharın yeni həyatverici günəşi, özünün ilıq və

  Tam oxu »
 • ŞÜALANDIRMA

  “Şüalandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞÜALANDIRMAQ

  f. 1. Şüa buraxdırmaq, şüa saçdırmaq. 2. fiz. Radioaktiv elementlərin təsirinə məruz buraxmaq

  Tam oxu »
 • ŞÜALANMA

  is. 1. “Şüalanmaq”dan f.is. 2. fiz. Radioaktiv elementlərin şüaburaxma xassəsi

  Tam oxu »
 • ŞÜALANMAQ

  f. Şüa buraxmaq, şüa saçmaq, şüa vermək. Elektrik aparatlarında sərbəst elektronlar mənfi kontaktın səthində şüalanır

  Tam oxu »
 • ŞÜALI

  sif. Şüaburaxan, şüaverən, şüası olan. Şüalı ulduz

  Tam oxu »
 • ŞÜAR

  is. [ər.] 1. Siyasi partiyanın müəyyən tarixi şəraitdə kütlələr qarşısında irəli sürdüyü rəhbər ideyanı, vəzifəni və ya tələbi qısa və aydın şəkildə i

  Tam oxu »
 • ŞÜARÇILIQ

  is. Əməli hərəkət, iş deyil, ancaq şüar irəli sürməklə kifayətlənmə. …Cabbarlının əsərlərindəki ictimai fikir daha da dərinləşir, aktual mövzu şüarçıl

  Tam oxu »
 • ŞÜASAÇAN

  sif. Şüaburaxan, şüayayan

  Tam oxu »
 • ŞÜASAÇICI

  sif. Şüaburaxan, şüayayan

  Tam oxu »
 • ŞÜASAÇMA

  bax şüalanma 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • ŞÜAVARİ

  sif. Şüayaoxşar, şüa kimi

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏ

  is. [ər.] Bir şeyin gerçəkliyinə xatircəm olmama, bir şeyin həqiqətə uyğun ola biləcəyi haqqında fikir, güman, şəkk, tərəddüd

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏLƏNDİRMƏ

  “Şübhələndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏLƏNDİRMƏK

  f. Şübhə oyatmaq, şübhəyə salmaq, şübhə doğurmaq. Onun haqqında eşitdiyi bəzi şeylər Büləndi Camaldan şübhələndirirdi

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏLƏNMƏ

  “Şübhələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏLƏNMƏK

  f. 1. Bir şeyin gerçək olub-olmadığını kəsdirə bilməmək, şübhə etmək, şəkk etmək, inanmamaq. Seyid Əhməd mədaxili az görüb yoldaşından şübhələndi… Ə

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏLİ

  sif. 1. Şübhə oyadan, şübhə doğuran, şübhəyə səbəb olan. Şübhəli adam. Şübhəli məsələ. – Katibin yumşaq rəftarı Salmana bir cür gəlir, şübhəli görünür

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏLİ-ŞÜBHƏLİ

  zərf Şübhəli halda, şübhə edircəsinə, şübhə ilə. Bağban şübhəlişübhəli Həcəri nəzərdən keçirtdi… S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏLİLİK

  is. Şübhəli olma, şübhəli şeyin halı

  Tam oxu »
 • ŞÜBHƏSİZ

  1. zərf Mütləq, şəksiz. Şübhəsiz mən də gələcəyəm. Şübhəsiz bu gecə yola düşməliyik. – [Gəray:] Beləliklə o tabe olsa bizə; Şübhəsiz baş əyər hər əmri

  Tam oxu »