Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • DÖHÜL

  is. köhn. Nağara, təbil, davul. Qoca hələ sözünü tamamlamamışdı ki, birdən … döhül vuruldu. “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • DÖL

  is. 1. Rüşeym, maya. Döl üçün ayrılan xınaquyruqlu qoçlar … döyükmüş ətrafa baxırdılar. S.Rəhimov. // Ana bətnində bala

  Tam oxu »
 • DÖLÇÜ

  is. k.t. Döl mütəxəssisi olan zootexnik

  Tam oxu »
 • DÖLÇÜLÜK

  is. Döllük, cinslik heyvan yetişdirmə işi

  Tam oxu »
 • DÖLLƏNDİRİLMƏ

  “Dölləndirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÖLLƏNDİRİLMƏK

  məch. biol. Rüşeym əmələ gətirilmək; mayalandırılmaq

  Tam oxu »
 • DÖLLƏNDİRMƏ

  “Dölləndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÖLLƏNDİRMƏK

  f. biol. Erkək və dişi hüceyrələrini birləşdirməklə rüşeym əmələ gətirmək; mayalandırmaq

  Tam oxu »
 • DÖLLƏNMƏ

  “Döllənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÖLLƏNMƏK

  f. Döl salmaq, döl bağlamaq; mayalanmaq

  Tam oxu »
 • DÖLLÜK

  sif. Dölə yarayan, döl üçün ayrılan; cins, cinslik

  Tam oxu »
 • DÖLMƏ

  is. dan. Dalan, aralıq. Qır iyi dölmədən gəlirdi. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • DÖLSÜZ

  sif. biol. Döl verməyən, dölü olmayan; balası olmayan, nəsil verməyən, sonsuz; mayalanmayan

  Tam oxu »
 • DÖLSÜZLƏNDİRİLMƏ

  “Dölsüzləndirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • DÖLSÜZLƏNDİRİLMƏK

  məch. biol. Dölsüz hala salınmaq

  Tam oxu »
 • DÖLSÜZLƏNDİRMƏ

  “Dölsüzləndirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • DÖLSÜZLƏNDİRMƏK

  f. biol. Ürəmək və ya ürətmək qabiliyyətindən məhrum etmək. Erkək atı axtalamaqla dölsüzləndirmək olar

  Tam oxu »
 • DÖLSÜZLƏNMƏ

  “Dölsüzlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÖLSÜZLƏNMƏK

  bax dölsüzləşmək

  Tam oxu »
 • DÖLSÜZLƏŞDİRİLMƏ

  “Dölsüzləşdirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • DÖLSÜZLƏŞDİRİLMƏK

  bax dölsüzləndirilmək

  Tam oxu »
 • DÖLSÜZLƏŞDİRMƏ

  “Dölsüzləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÖLSÜZLƏŞDİRMƏK

  bax dölsüzləndirmək

  Tam oxu »
 • DÖLSÜZLƏŞMƏ

  “Dölsüzləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÖLSÜZLƏŞMƏK

  f. biol. Ürəmək və ya ürətmək qabiliyyətini itirmək

  Tam oxu »
 • DÖLSÜZLÜK

  is. biol. Ürəmə və ya ürətmə qabiliyyətinin olmaması; sonsuzluq

  Tam oxu »
 • DÖLVERİCİLİK

  is. biol. Dölvermə qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • DÖNDƏRİLMƏ

  “Döndərilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÖNDƏRİLMƏK

  “Döndərmək”dən məch. Sağa döndərilmək. Üzüaşağı döndərilmək. Fikrindən döndərilmək

  Tam oxu »
 • DÖNDƏRİŞ

  bax döndərmə1 2 və 3-cü mənalarda

  Tam oxu »
 • DÖNDƏRMƏ₂

  is. 1. məh. k.t. Taxılın ikinci dəfə suvarılması. 2. köhn. Süd, qatıq və s. qablarının üstünü örtmək üçün qamışdan, ağacdan və s

  Tam oxu »
 • DÖNDƏRMƏ₁

  is. 1. “Döndərmək”dən f.is. 2. mus. Əsas havanın ardınca çalınan yüngül hava. Aşıqlar ağır havadan keçirlər döndərməyə

  Tam oxu »
 • DÖNDƏRMƏK

  f. 1. İstiqamətini yana və ya geriyə, yaxud başqa tərəfə yönəltmək. [Rüstəm] yavaşca öküzün boynuna vurub həyətə döndərdi

  Tam oxu »
 • DÖNƏ

  is. məh. Dəfə, yol. Bu dönə

  Tam oxu »
 • DÖNƏ-DÖNƏ

  zərf Dəfələrlə, bir neçə dəfə; təkrar-təkrar. “Cəfa çəkmə, məndən sənə yar olmaz”; Dönə-dönə dedi o dilbər mənə

  Tam oxu »
 • DÖNƏCƏK

  is. Tin, döngə. …Tarqovı küçəsinin dönəcəyində rastımıza bir neçə avtomobil çıxdı. C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »
 • DÖNƏK

  bax dönük. Qəhr olsun o qəhrəman ki dönəkdir; Dünya gözəl olsa, dönməm yarımdan. H.Cavid

  Tam oxu »
 • DÖNGƏ

  is. Küçənin, yolun, arxın və s.-nin dönən, burulan yeri. [Avtomobil] …gah dolayın döngələrində gizlənib yox olur, gah döngədən çıxıb yavıqlaşır

  Tam oxu »
 • DÖNGƏL

  is. məh. Cır əzgil

  Tam oxu »
 • DÖNGƏLƏMƏ

  “Döngələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÖNGƏLƏMƏK

  f. dan. Vədini, qərarını dəyişmək; sözündən dönmək (qaçmaq). Sözünü döngələmək

  Tam oxu »
 • DÖNGƏLİ

  sif. Döngəsi, ya döngələri olan. Döngəli yol, küçə. – Rüstəm fikirləşəfikirləşə … döngəli yolları qalxıb evinə çatdı

  Tam oxu »
 • DÖNMƏ

  1. “Dönmək”dən f.is. 2. sif. Cinsini, nəslini dəyişmiş; dönmüş. // Dinini, məzhəbini, əqidəsini dəyişmiş

  Tam oxu »
 • DÖNMƏDƏN

  zərf Qəti və ardıcıl surətdə. Göstərişləri dönmədən yerinə yetirmək

  Tam oxu »
 • DÖNMƏK

  f. 1. Getdiyi, ya durduğu tərəfin əksinə çevrilmək. Sağa dön! – Atlı … bütün vücudu ilə səs gələn səmtə döndü

  Tam oxu »
 • DÖNMƏKSİZİN

  bax dönmədən

  Tam oxu »
 • DÖNMƏZ

  sif. Səbatlı, əzmli, dözümlü, qərarında möhkəm və ardıcıl. Dönməz qəhrəman. Dönməz iradə. – Rüstəm kişini həmişə qüvvətli və dönməz görməyə alışmış Sə

  Tam oxu »
 • DÖNMƏZLİK

  is. Səbat, dözümlülük, əzmkarlıq, qərarında möhkəmlik və ardıcıllıq. Qocaoğlu dönməzliklə (z.) hərəkət edir, həyat təcrübəsi də işdə ona az kömək etmi

  Tam oxu »
 • DÖNÜK

  sif. Sözündə, əhdində, məsləkində durmayan; səbatsız, etibarsız, vəfasız. Dönük adam. – Aslan … dönük fikirli və zəif iradəli adamları sevməzdi

  Tam oxu »
 • DÖNÜKLÜK

  is. 1. Əhdində, sözündə durmama; səbatsızlıq, etibarsızlıq, vəfasızlıq. Dönüklük etmək. – [Əmiraslan ağa:] Yoxsa dönüklük olmuşdur? S

  Tam oxu »