Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • DİDAKTİ́K

  sif. [yun.] Təlimverici, öyüdverici, nəsihətverici, tərbiyə məqsədi daşıyan. Didaktik roman. Didaktik hekayə

  Tam oxu »
 • DİDÁKTİKA

  [yun.] Pedaqogikanın təlim və tərbiyə üsullarından bəhs edən şöbəsi. Yazı lövhələri də didaktikanın tələblərinə cavab verə bilmir

  Tam oxu »
 • DİDAR

  is. [fars.] klas. 1. Görünüş, üz, sifət, zahiri sima. Doymaq olmaz didarından bir zaman; Tamaşası, qaşı-qabağı şirin

  Tam oxu »
 • DİDDİRMƏ

  “Diddirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DİDDİRMƏK

  “Didmək”dən icb

  Tam oxu »
 • DİDƏ

  is. [fars.] klas. Göz. Gər inanmazsan ki, qəmzən yıxdı könlüm şəhrini; Bəs bu fəryadım nədəndir, didə qandan nəm durur? Nəsimi

  Tam oxu »
 • DİDƏLƏMƏ

  “Didələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DİDƏLƏMƏK

  f. Xırda-xırda, parça-parça qoparmaq. Daramaq üçün yunu didələmək

  Tam oxu »
 • DİDƏRGİN

  sif. Yurdundan, vətənindən məhrum olaraq başqa yerlərdə dolaşan; sərgərdan, dərbədər. Firqətindən əlim getməz bir işə; Gəzirəm didərgin (z

  Tam oxu »
 • DİDƏRGİNLİK

  is. Didərgin adamın hal və vəziyyəti, didərgin olma

  Tam oxu »
 • DİDİK

  sif. Didilmiş halda olan. Didik yun. Didik ət. Didik gündə

  Tam oxu »
 • DİDİK-DİDİK

  sif. Çox didilmiş, hər yeri didilmiş, çox xırdalanmış, tikə-tikə qoparılmış, çox yırtılmış. Didik-didik quyruq

  Tam oxu »
 • DİDİKLƏMƏ

  “Didikləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DİDİKLƏMƏK

  f. Xırda-xırda parçalara ayırmaq, parça-parça qoparmaq; lif-lif, sapsap ayırmaq. Toyuq didikləmiş kündələr

  Tam oxu »
 • DİDİKLƏNMƏ

  “Didiklənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DİDİKLƏNMƏK

  məch. Didik-didik edilmək

  Tam oxu »
 • DİDİKLƏNMİŞ

  f.sif. Xırda-xırda parçalara ayrılmış, didik-didik edilmiş; didik-didik

  Tam oxu »
 • DİDİLMƏ

  “Didilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DİDİLMƏK

  f. 1. Didik hala gəlmək, didikdidik olmaq, lif-lif, tel-tel ayrılmaq, dağılmaq, yıpranmaq. Paltarı didilmək

  Tam oxu »
 • DİDİM-DİDİM

  bax didik-didik. □ Didim-didim didmək (etmək eləmək) – didik-didik etmək, tikə-tikə etmək, parçaparça etmək, didib dağıtmaq, didmək

  Tam oxu »
 • DİDİNMƏ

  “Didinmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DİDİNMƏK

  qayıd. Bərk qaşınmaq

  Tam oxu »
 • DİDİNTİ

  is. Yun didilməsindən sonra qalan xırda qırıntılar

  Tam oxu »
 • DİDİŞDİRİLMƏ

  “Didişdirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DİDİŞDİRİLMƏK

  “Didişdirmək”dən məch

  Tam oxu »
 • DİDİŞDİRMƏ

  “Didişdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DİDİŞDİRMƏK

  qarş. 1. Hərə bir tərəfdən didmək. 2. məc. İncitmək, əziyyət vermək, dinc qoymamaq. Yapışıb əllərilə başının saçlarından; Didişdirir yun kimi, beyninə

  Tam oxu »
 • DİDİŞMƏ

  1. “Didişmək”dən f.is. 2. is. məc. Dava, qovğa, çəkişmə, çeynəşmə, boğuşma. İki qardaş arasında olan didişmələr get-gedə uzandı

  Tam oxu »
 • DİDİŞMƏK

  qarş. Bir-birini didmək, birbiri ilə vuruşmaq, dalaşmaq, söyüşmək, çəkişmək, çeynəşmək, boğuşmaq. Bir-biri ilə didişmək

  Tam oxu »
 • DİDİŞMƏSALAN

  is. Araya didişmə (dava, qovğa, çəkişmə) salan adam

  Tam oxu »
 • DİDMƏ

  “Didmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DİDMƏK

  f. 1. Yun, pambıq və s.-ni xırda hissələrə ayırmaq, lif-lif ayırmaq, tel-tel ayırmaq. Səlimnaz arvad təzə yorğan salmaq üçün yun didirdi

  Tam oxu »
 • DİDMƏLƏMƏ

  “Didmələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DİDMƏLƏMƏK

  dan. bax didikləmək

  Tam oxu »
 • DİFERENSİÁL

  [lat.] 1. riyaz. Funksiyanın sonsuz kiçik artımının limiti. // Diferensiala aid olan. Diferensial tənlik

  Tam oxu »
 • DİFERENSİÁSİYA

  [lat.] Bir şeyin ayrıayrı müxtəlif ünsürlərə ayrılması, parçalanması, təbəqələşməsi

  Tam oxu »
 • DİFFÚZ

  sif. [lat.] dilç. Aydın olmayan, yayğın, qeyri-dəqiq. Diffuz səslər

  Tam oxu »
 • DİFTERİT

  [yun.] tib. Əsasən uşaqlarda baş verən yoluxucu boğaz xəstəliyi; boğma, inaq

  Tam oxu »
 • DİFTERİ́TLİ

  sif. [yun.] tib. Difterit xəstəliyinə tutulmuş. Difteritli uşaqlar

  Tam oxu »
 • DİFTERİYA

  [yun.] tib. Əsasən uşaqlarda baş verən yoluxucu boğaz xəstəliyi; boğma, inaq

  Tam oxu »
 • DİFTÓNQ

  [yun.] dilç. Bir hecada tələffüz edilən iki saitin birləşməsi

  Tam oxu »
 • DİFTONQLAŞMA

  dilç. “Diftonqlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DİFTONQLAŞMAQ

  f. dilç. Diftonq əmələ gətirmək

  Tam oxu »
 • DİFTONQLUQ

  is. dilç. Diftonqdan ibarət olma, diftonq səsin halı

  Tam oxu »
 • DİFTONQVARİ

  sif. dilç. Diftonqa oxşayan, diftonqu xatırladan, diftonq mahiyyətində olan. Diftonqvari səs

  Tam oxu »
 • DİGƏ

  is. məh. Yayda yaylağa çıxarkən qoyunların bir müddət qaldıqları dağ ətəkləri. Qoyunların digədən qalxmaları

  Tam oxu »
 • DİGƏR

  sif. [fars.] Başqa, ayrı, o biri, ikinci. Digər adamlar. Digər vaxtda. Digər fikrə görə. // İs. mənasında

  Tam oxu »
 • DİGƏRGUN

  sif. [fars.] klas. Dəyişmiş, başqa halda. Fərmanın haləti digərgun idi. Ə.Haqverdiyev. □ Digərgun eləmək (etmək) – dəyişdirmək, pozmaq, pərişan etmək

  Tam oxu »
 • DİK

  1. sif. Aşağıdan yuxarıya doğru şaquli (düz) vəziyyətdə duran. Dik ağac. Dik nərdivan. Dik divar. 2. sif

  Tam oxu »
 • DİK-DİK

  dik-dik baxmaq – bax dik baxmaq (“dik”də)

  Tam oxu »