Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • ÖVLİYA

  peyğəmbərlər; müqəddəs, təmiz, pak

  Tam oxu »
 • ÖVSƏD

  orta, ortancıl; yarı, yarımçıq; keyfiyyətlər; təriflər

  Tam oxu »
 • ÖVSƏT

  orta, ortancıl; yarı, yarımçıq; keyfiyyətlər; təriflər

  Tam oxu »
 • ÖYÜD

  nəsihət, məsləhət

  Tam oxu »
 • ÖZAL

  bax: Ozal

  Tam oxu »
 • ÖZBƏK

  sağlam ürək; zatında bəylik olan, dözümlü, qoçaq, igid (XIV əsrdə yaşayan Özbək xanın adındandır)

  Tam oxu »
 • ÖZBƏY

  sağlam ürək; zatında bəylik olan, dözümlü, qoçaq, igid (XIV əsrdə yaşayan Özbək xanın adındandır)

  Tam oxu »
 • ÖZCAN

  güclü ruh, təməli möhkəm qoyulmuş varlıq; sağlam

  Tam oxu »
 • ÖZDƏMİR

  xalis dəmir, özü dəmir kimi möhkəm və sağlam olan; qoçaq, qəhrəman

  Tam oxu »
 • ÖZƏRBAY

  öz-özlüyündə bəy olan, həqiqi bəy olan

  Tam oxu »
 • ÖZƏRBƏY

  öz-özlüyündə bəy olan, həqiqi bəy olan

  Tam oxu »
 • ÖZƏRXAN

  öz-özlüyündə xan olan, həqiqi xan olan

  Tam oxu »
 • ÖZƏRK

  sərbəst, azad, müstəqil, muxtar, muxtariyyət

  Tam oxu »
 • ÖZGƏNC

  cavan varlıq, güclü varlıq, təməli güclü olan

  Tam oxu »
 • ÖZGÜN

  qatışığı olmayan, xalis, orijinal

  Tam oxu »
 • ÖZGÜNƏ

  qatışığı olmayan, xalis, orijinal

  Tam oxu »
 • ÖZGÜR

  azad, müstəqil, asılı olmayan, sərbəst

  Tam oxu »
 • ÖZXAN

  özünə doğma, əziz olan xan; əsil xan nəslindən olan

  Tam oxu »
 • ÖZSOY

  əsl-nəsəbli varlıq, əcdadı, cinsi güclü olan

  Tam oxu »
 • ÖZTÜRK

  mənşəcə türk olan; türkün özü

  Tam oxu »
 • ÖZÜBƏY

  özü bəy olan; bəyin özü

  Tam oxu »
 • ÖZÜXAN

  özü xan olan; xanın özü

  Tam oxu »
 • ÖZÜL

  bünövrə, təməl, əsas

  Tam oxu »
 • ÖZÜLBƏY

  əsas bəy, bəy nəslindən olan; bəyliyin bünövrəsi

  Tam oxu »
 • ÖZÜLDAĞ

  təməl dağ (tay); tayın (dağın) özülü

  Tam oxu »
 • ÖZÜLXAN

  bünövrə xan, xan nəslindən olan; xanlığın əsası

  Tam oxu »
 • ÖZÜLTAY

  təməl dağ (tay); tayın (dağın) özülü

  Tam oxu »
 • ÖZÜMXAN

  özümə bənzəyən xan; özümə oxşayan oğul

  Tam oxu »
 • PADAR

  əbədi; boylu-buxunlu; güclü; xoşbəxt, uğurlu; türk tayfalarından birinin adı

  Tam oxu »
 • PADARXAN

  əbədi xan; kök xan; güclü, uğurlu xan

  Tam oxu »
 • PAKƏR

  təmiz, sağlam adam; möhkəm əsgər, mətin kişi

  Tam oxu »
 • PALATƏKİN

  qılınc, qəmə kimi kəskin olan təkin

  Tam oxu »
 • PALATİMUR

  Timurun qılıncı, Timurun qəməsi

  Tam oxu »
 • PALATÜRK

  türk qəməsi

  Tam oxu »
 • PALAVAND

  «pala» (qəmə, bıçaq) və «vand» (düz) sözlərindən düzəlmiş, «düz bıçaq, iti qəmə» deməkdir

  Tam oxu »
 • PANALI

  Əlinin öyüdü, Əlinin nəsihəti

  Tam oxu »
 • PANƏLİ

  Əlinin öyüdü, Əlinin nəsihəti

  Tam oxu »
 • PAPI

  nadir adlardandır və İranda yaşayan bir türk tayfasının adındandır (Cəbrayıl rayonunda kənd)

  Tam oxu »
 • PARİS

  Fransanın paytaxtı Parijin adındandır. Parisə məxsus; parisli (Bunun türk mənşəli olması haqqında məlumatlar da vardır)

  Tam oxu »
 • PARİSƏ

  Fransanın paytaxtı Parijin adındandır. Parisə məxsus; parisli (Bunun türk mənşəli olması haqqında məlumatlar da vardır)

  Tam oxu »
 • PASİBAN

  qarovulçu, qoruyucu, keşikçi, nəzarətçi

  Tam oxu »
 • PAŞA

  "baş ağa" birləşməsinin ixtisar forması (Bəzi müsəlman ölkələrində yüksək hərbi və mülki vəzifə sahiblərinə verilən ad)

  Tam oxu »
 • PAŞABALA

  bax: Paşa və Bala

  Tam oxu »
 • PAŞAƏLİ

  bax: Paşa və Əli

  Tam oxu »
 • PAŞAXAN

  bax: Paşa və Xan

  Tam oxu »
 • PAŞAZADƏ

  paşa oğlu, paşa nəslindən olan oğul

  Tam oxu »
 • PAŞƏLİ

  bax: Paşa və Əli

  Tam oxu »
 • PAYDAR

  payı olan, hədiyyə sahibi; bəxti olan

  Tam oxu »
 • PAYIZ

  ilin yaydan sonra gələn fəsli. "Xəzan" və ya "quz(güz)" sözlərinin dəyişdirilmiş forması kimi də izah edilir

  Tam oxu »
 • PEKTAŞ

  "bektaş" sözündən olub "vergi yığmaq ixtiyarı verən sənəd" mənasındadır

  Tam oxu »