BABAYOĞURT

(Gəncə)
yalançı pəhləvan. – Sən nə babayoğurt kimi atılıf tüşürsəη?
BABAQULU
BABILBAS

Digər lüğətlərdə