BALANCE

balance1

n 1. tərəzi; quick / Roman ~ yaylı əl tərəzisi; 2. tərəzinin gözləri; a pair of ~ tərəzinin gözü / qapağı; 3. müvazinət; stable ~ sabit / sarsılmaz / möhkəm / davamlı müvazinət; ~ of power qüvvələrin müvazinəti; to hold the ~ even müvazinəti düz saxlamaq; to keep / to hold / to preserve one’s ~ müvazinətini saxlamaq / mühafizə etmək; The unexpected blow threw him off his balance Gözlənilməz zərbə onu müvazinətdən çıxardı; 4. ruhi müvazinət, sakitlik, müvazinət; to be off one’s ~ müvazinətini / sakitliyini itirmək; to lose one’s ~ özündən çıxmaq, müvazinətini itirmək; His character shows a perfect balance of mind and body Onun xarakteri göstərir ki, o həm mənəvi, həm də cismani cəhətdən kamil müvazinətə malikdir; 5. həmahənglik; the ~ of colours rənglərin həmahəngliyi; 6. kəfkir, rəqqas (saatda); a clock with a ~ kəfkirli saat; 7. mal. balans; qalıq; saldo (gəlir və çıxar yekunları arasındakı fərq – debet və kredit); ~ of payments ödəmə balansı; trade ~, ~ of trade ticarət balansı; favourable / unfavourable ~ aktiv / passiv balans; to strike the ~ balansı yekunlaşdırmaq; balansa yekun vurmaq

◊ upon / on a ~ vəziyyəti ölçüb-biçərək hər şeyi nəzərə alaraq; to be in the ~ qeyri-müəyyən vəziyyətdə olmaq

balance2

v 1. müvazinət saxlamaq, taraz olmaq; Do these scales balance? Bu tərəzi tarazdırmı?; 2. tarazlaşdırmaq; taraz vəziyyətə gətirmək; nizama, qaydaya salmaq; to ~ foreign trade xarici ticarəti tarazlaşdırmaq; 3. müh. balans; yekun vurmaq; bağlamaq (hesabı); ödəmək; to ~ an account hesabı ödəmək; 4. balans vermək; The accounts don’t balance Hesab balans vermir; 5. götür-qoy etmək, ətraflı düşünmək, fikirləşmək; It was necessary to balance the matter before reaching any decision Hər hansı bir qərara gəlməzdən əvvəl məsələni ətraflı şəkildə götür-qoy etmək lazım idi; 7. tərəddüd etmək; to ~ in indecision qərara gəlməkdə tərəddüd etmək

BAKERY
BALANCE-BEAM

Digər lüğətlərdə