Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

 • BƏRTƏRƏFLİLİK

  \. – kənarlaşdırma, uzaqlaşdırma, aradan götürmək. Hegel fəlsəfəsində geniş işlədilən termindir. Dilimizdə nadirən işlədilən bir kəlmə olaraq daha ço

  Tam oxu »
 • BƏŞƏRİYYƏT

  (ing. Humanity; os. Tr. beşeriyet; tr. insanlık; ər. تشش حَّ ) – insanlıq. Ərəbcədən keçə söz olan bəşəriyyətin həm yer üzündə yaşayan insanların mə

  Tam oxu »
 • BƏY

  Əski türkçdə beğ işlədilirdi. Bəy, ərlik, güc, idarəedici yığıcılıq, liderlik, nəcabətlik və s. mənaları verir

  Tam oxu »
 • BİHEVİORİZM

  \ – düzgün davranış. Müasir psixologiyada geniş yayılmış cərəyanlardan biri. Əxlaq-dan qaynaqlanan və əxlaqi davranışları önə çəkən fəlsəfi təlimdi

  Tam oxu »
 • BİLGƏ

  Türk mənşəli qədim sözdür. Bilgili, filosof, alim, bilgin, ulu kişi deməkdir. Sözün kökü bil-dir

  Tam oxu »
 • BİLİK

  \ – bilinən, məlum olan şey, bilmək fəaliyyətinin yaxud prosesinin nəticəsi. Fəlsəfədə nəyinsə bir şey olaraq qavranıl-masıdır və müxtəlif formalarda

  Tam oxu »
 • BİOLOGİZM

  \. Həqiqəti tək tərəfli olaraq ancaq bioloji baxımdan tədqiq edən təbii, dialek-tik həyatın anlamlarını digər real sahələrə də tətbiq edən dünya-göru

  Tam oxu »
 • BİRLİK

  \. Çoxluğun birliyi \ yaxud da birlik halında olan çoxluq. Özündə çoxluğu və bölünməzliyi də əhatə edən sırf bütün

  Tam oxu »
 • BİTİM

  Türk mənşəli qədim sözdür. Qayə, hədəf, ideya deməkdir.

  Tam oxu »
 • BOYDA

  Türk mənşəli qədim sözdür. Mücərrəd, absurd mənalarını verir.

  Tam oxu »
 • BOYDAĞ

  Türk mənşəli qədim sözdür. Mücərrəd, absurd mənalarını verir.

  Tam oxu »
 • BUDDİZM

  Etiqad edənlərin sayına görə dünya ən böyük-qeyri-ilahi mənşəli dinlərindən biridir; istəklərdən imtina etmək yolu ilə iztirablardan azad olmağı və

  Tam oxu »
 • BURJUAZİYA

  \ Bəşəriy-yətin inkişaf mərhələlərindən biri olan kapitalizm – ictimai, iqtisa-di formasiyalarının əsas siniflərindən biridir

  Tam oxu »
 • BÜROKRATİYA

  \ – bürokratiya, hakim təbəqə. Fransızcada büro kəlməsi ilə latıncadakı kratos – hakimiyyət, cəmiyyətin təşkilinin elə bir formasıdır ki, onun üçü

  Tam oxu »
 • BÜTPƏRƏSTLİK

  təbiətin cisim və əşyalarını ilahləşdirən, ibtidai dinlərin \ zəminində yaranmış dini etiqad. Farscadan dilimizə keçmişdir

  Tam oxu »
 • BÜYÜ

  Türk mənşəli qədim sözdür. Sehir, gizlinlərdən, qeybi olanlardan xəbərdar olmağa, agah olmağa deyilir

  Tam oxu »
 • CAĞATAY

  Fövqəlzaman. Çağ+atay. Qədim oğuz dillərində öz çağından, zəmanəsindən üstün olan uzaqgörənə deyilir

  Tam oxu »
 • CAİZ

  \ – icra edilməsində dini hökmlərə əks olmayan, günah olmayan şeylər. Hər hansı bir şeyin, yaxud hərəkətin caiz olması islam dinində ilk növbədə Qura

  Tam oxu »
 • CAN

  insanı var edən. Əski türkcədən gəlmədir. Ərəb dilli fəlsəfədə bu sözün qarşılığı olaraq hayy yaxud da ruh sözləri işlənir

  Tam oxu »
 • CƏBƏRİLİK

  dini-fəlsəfi təlim. Qurana münasibətdə sifatilərə zidd mövqe tuturdu. Cəbəriliyin tərəfdarları iddia edirdilər ki, Allahın heç bir qədim atributu yox

  Tam oxu »
 • CƏDƏL

  elmi \ – İslam mədəni bölgəsi fəlsəfəsində mü-səlman filosoflarının dialektikaya verdiyi addır. Daha ətraflı mə-lumat üçün bax: Dilektika

  Tam oxu »
 • CƏMİYYƏT

  \ – şüurlu fərdlərdən və xüsusilə aralarında təşkilatlanma əlaqələri və qarşılıqlı əməllər olan insanlardan ibarət topluluq

  Tam oxu »
 • CƏVVAD

  \ – əli açıqlıq etməyi, sədəqə verməyi sevən kəs. Comərdlik, cəsarət və ərdəmlik kimi məziyyətləri özündə ehtiva edir

  Tam oxu »
 • CİHAD

  \– din uğrunda döyüş səfərbərliyi, fərqli məna-larda işlədilir. Bəzən insanın öz nəfsi ilə mübarizə aparmasına, nəfsin istək və arzularına boyun əym

  Tam oxu »
 • CİLMAYA

  at adı. Əski oğuz dilindədir. Türk mifologi-yasına görə əfsanəvi qanadlı atdır.

  Tam oxu »
 • CİNS

  \ – bir – birinə yaxın növlərin əhatə olunduğu birlik. Bəzən isə öz içində növləri olan hər növ, o növlər üçün cinsə çevrilir

  Tam oxu »
 • CİSİM

  \ - 1. şüur xaricində özbaşına müstəqil olaraq kainatda yer tu-tan hər hansı bir şey. 2. Fiziki baxımından götürdükdə isə bölünə bilən və yer tut

  Tam oxu »
 • CÖVHƏR

  \ – yunan dilində ausia – öz mənasında istifadə olunur. Cövhər – dəyişən əşyada əbədi olan, hadisələr və sifətlər özünə yüklənən, bir başqa şeydə və

  Tam oxu »
 • CÜZ

  \– parça, hissə. Çoxluğun hissələrindən biri cüzdür. Küll halında olan bir şeyin hissələrindən biri; hissə, qisim, parça

  Tam oxu »
 • CÜZİ

  Hindistanda xüsusi dini qrup təşkil edirdilər. Adın kökü Hindis-tandan gəlmədir. Hindistanda ən çox yaşadıqları ərazilər Uttar, Pradeş və Madhyadır

  Tam oxu »
 • ÇAĞ

  Əski türkcədir, müxtəlif mənaları vardır. 1-zaman, vaxt; 2- dövr, dövran; 3- su səsi, şırıltı.

  Tam oxu »
 • ÇAĞIMDA

  Yaradıcı, xaliq. Qədim oğuz dilindədir.

  Tam oxu »
 • ÇAVUŞ

  Bilgi verən, bilgi götürən, bilgi dağıdan \, hazırda hərbi rütbə mənasını da bildirmək üçün işlədilir

  Tam oxu »
 • ÇEVRİLMƏ

  \ – dəyişmə, dönüşmə prosesi, belə vəziyyətdə bir haldan digər bir hala keçmə, yaxud imkandan reallığa keçid

  Tam oxu »
 • DAHİ

  \ – mütəfəkkir, mürdik. Farscadan gəlmədir, xariqüladə ağıl və zəkaya malik olan şəxs. Böyük şəxsiyyətlərə, mürdik və uzaqgörən insanlara, əngin

  Tam oxu »
 • DALAY

  \ Genişlik, ululuq, sonsuzluq məcaz edən, əsl mənası , böyük dəniz, okean. Əski türkcədir.

  Tam oxu »
 • DAOİZM

  ( Taosizm), Çin dilindən: pinyin: Daojia iki ayrı sözün Türkcədəki qarşılığı olaraq istifadə edilməkdədir

  Tam oxu »
 • DAVAMİYYƏT

  \ – davamlı olaraq sürüb getmək. Daimi olmaq, sürüb getmək. Ayrı-ayrı elementlərdən mütəşəkkil olmayan bir reallıq qurma

  Tam oxu »
 • DAVRANIŞ

  \ – xaricdən müşahidə olunacaq bütün hərəkətlərin cəminə deyilir. Mənşəcə türkcədir.

  Tam oxu »
 • DAYANQAN

  etibarlı, mətin. Qədim oğuz dillərində, dözümlü, dirənişli, səbatlı şəxslərə verilən addır.

  Tam oxu »
 • DEDUKSİYA

  \ - əldə etmə, hasil etmə, çıxarma. Latın mənşəlidir. Əsas mühakimə \ üsullarından və tədqiqat metodlarından biri

  Tam oxu »
 • DEFİNİSİYA

  \ – predmetin mühüm fərqləndirici əlamətlərini və yaxud anlayışların mənasını, onun məzmununu və hüdudlarını müəyyən edən qısa məntiqi tərif

  Tam oxu »
 • DEGENERASİYA

  \ – bir növün, daha az yetişkin bir vəziyyətə gəlməyə, pozulmağa, dağılmağa yol açacaq formada dəyişməsi

  Tam oxu »
 • DEİZM

  \ - Yunan dilindən əmələ gəlmişdir, yunancada Deus – Tanrı; izm isə fəlsəfi təlimlərdə müşahidə olunan son şəkilçidir

  Tam oxu »
 • DEMİURQ

  \ – hərfən usta, sənətkar, məcazi mənada isə yaradıcı, xaliq. Platonun idealist fəlsəfəsində və neoplatonçuların təlimində dünyanın yaradıcısı, kaina

  Tam oxu »
 • DEONTOLOGİYA

  \ – etik nəzəriyyənin bir sahəsi. Deontologiya, bir peşəni tətbiq edilməsi lazım olan əxlaqi dəyər və etik qaydaları araşdıran elm sahəsidir

  Tam oxu »
 • DEONTOLOGİYA

  \ – Deontologiya etikanı çalışma elmi olaraq təyin etmək şərtilə işlədilən termin. Deontologiya əxlaqi çalışmaları bu və ya mənəvi vəziyyətə görə, təc

  Tam oxu »
 • DEYİŞ

  söyləm, deyilən. Ifadə edilən söz, poetik deyim.

  Tam oxu »
 • DƏQIQ ELMLƏR

  \ – müşahidə edilə bilən ölçü və hesablara əsaslanan elmlər. Əsasən riyaziyyat, fizika və digərləri

  Tam oxu »
 • DƏLİL

  \– Hər hansı bir hökmün və yaxud hökmlər sisteminin həqiqiliyini sübut etmək üçün gətirilən hökm və yaxud hökmlər sistemi; sübut, tutarlı dəlil g

  Tam oxu »