BACK

back1

n 1. kürək, arxa, dal; broad ~ enlikürək; to carry smth. on one’s ~bir şeyi dalında / kürəyində aparmaq; to lie on one’s ~ arxası üstə / dalı üstə uzanmaq; He was on his back and looking at the stars O, arxası üstə uzanıb ulduzlara baxırdı; to fall on one’s ~ arxası üstə / dalı üstə yıxılmaq; to be on one’s ~ yataqda (xəstə) olmaq; to stab in the ~ 1) kürəyinə bıçaq soxmaq; 2) məc. satmaq, ələ vermək; to pat on the ~ 1) kürəyinə vurmaq (razılıq əlaməti olaraq); 2) bir kəsə dayaq durmaq, bir kəsi müdafiə etmək; He has a strong back 1) Onun enli kürəyi var; 2) məc. O hər şeyə dözə bilər; 2. bel sütunu; onurğa, bel sümüyü; He has broken his back O, bel sütununu / onurğasını sındırıb; 3. bel; a sharp pain in the ~ beldə kəskin ağrı; 4. bir şeyin arxa / dal tərəfi; The back of the knife won’t cut Bıçağın dal tərəfi kəsmir; the ~ of the house evin dal tərəfi; The back of the house looks out into the river Evin dal tərəfi çaya baxır; the ~ of the hand əlin arxa tərəfi; 5. dal, söykənəcək; the ~ of the chair / sofa stulun / divanın söykənəcəyi; at the ~ arxada, dalda; a garden at the ~ of the house evin arxasındakı / dalındakı bağ; 6. astarı, astar üzü, tərs üzü; the ~ of the cloth / rug parçanın / gəbənin tərs üzü; 7. müdafiəçi (futbolda)

◊ ~ to ~ arxa-arxaya, kürək-kürəyə; to stand behind smb.’s to be at the ~ of smb bir kəsin arxasında durmaq / dayanmaq; to put one’s ~ into one’s work həvəslə / ciddiyyətlə işləmək; to bow one’s ~ boyun əymək; yaltaqlanmaq, ikiqat əyilmək;

◊ Scratch my back and I’ll scratch yours ≅ Əl əli yuyar, əl də üzü

back2

adj 1. arxa, dal, daldakı, geridəki; the ~ door arxa qapı; ~ rows arxa sıralar; ~ entrance dal / arxa giriş; ~ tooth dal / arxa diş; 2. uzaq; ~ settlement uzaq yaşayış məntəqəsi; 3. əks, tərs; ~ current əks axın; 4. köhnə; a ~ number of a magazine jurnalın köhnə nömrəsi;

◊ ~ seat driver amer. maşında oturub sürücüyə maşını necə sürmək haqqında göstəriş verən sərnişin

back3

v 1. müdafiə etmək; tərəfini saxlamaq; tərəfdar çıxmaq, bəyənmək; to ~ a plan planı müdafiə etmək, plana tərəfdar çıxmaq; to ~ smb. bir kəsə tərəfdar çıxmaq; The union leaders decided to back the Government Həmkarlar təşkilatının rəhbərləri dövləti müdafiə etmək qərarına gəldilər; I ask you to back my plan Səndən / Sizdən xahiş edirəm mənim planımı müdafiə edəsən / edəsiniz; 2. geri vermək (maşını və s.); to ~ a car maşını geri vermək; to ~ the troops into position qoşunu əvvəlki mövqeyinə qaytarmaq; He backed a step to let the old woman pass O, bir addım geri durdu ki, qoca qadın keçsin

back4

adv 1. geri, geriyə, dala; to take ~ geri almaq; to send ~ geri göndərmək; to bring ~ geri gətirmək; to come ~ geri / dala qayıtmaq; to look ~ dala / geri baxmaq; to pay ~ borcu geri qaytarmaq; to answer ~ söz qaytarmaq; 2. öncə, əvvəl; an hour ~ bir saat öncə / əvvəl; a few years ~ bir neçə il öncə / əvvəl; 3. arxaya, arxada, arxadan; to tie one’s hair ~ saçını arxadan bağlamaq; to stand ~ arxada durmaq; He stood back in the crowd O, camaatın arxasında dururdu

BACHELORSHIP
BACK-ANSWER