KÜLAFİRƏNGİ

əsli fransızcadan

1. İri daş balkon (sarayda, qəsrdə və s.-də).
2. Talvar.

Zöhrə xanım yaralı ahu kimi külafirəngidə boynunu büküb Tahirin yolunu gözləyir. (“Tahir və Zöhrə”)

                                                                           *

Külafirəngidə əyləşən gözəl,

Apardı ağlımı qara qaşların.

Gözlərin cəlladtək giribdi qəsdə,

Eyləməz dərdimə çara qaşların.

                            (“Şahzadə Bəhrəm”)

KÜFR ƏRƏB
KÜLAFİRƏNGİ

Digər lüğətlərdə