Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • DAMƏNƏ

  f. 1) paltarın aşağı hissəsi, ətəyi; 2) dağın döşü, aşağı hissəsi, ətəyi; 3) qıraq, kənar

  Tam oxu »
 • DAMƏNGİR

  f. 1) başqasının ətəyindən tutub yalvaran; yardım istəyən; 2) giriftar, düçar; 3) təqib edən, izləyən

  Tam oxu »
 • DAMƏNKEŞ

  f. «ətək çəkən» m. bir şeyə hazır

  Tam oxu »
 • DAMGAH

  f. 1) tələ qurulmış yer, tələ olan yer // tələ; 2) m. bu dünya

  Tam oxu »
 • DAMÜDƏD

  f. bax dədü dam

  Tam oxu »
 • DAN

  f. bilən

  Tam oxu »
 • DANA

  f. çox bilikli, bilici; alim

  Tam oxu »
 • DANATƏR

  f. çox bilikli, daha bilikli

  Tam oxu »
 • DANƏ

  f. əsli a. 1) dənə (buğda və s.); 2) toxum, tum; 3) dənə, ədəd; 4) seçmə; 5) gilə (üzüm və s.); 6) m

  Tam oxu »
 • DANƏÇİN

  f. 1) dən yığan, dən dənləyən; 2) xırım-xırda, dağınıq şeylərdən istifadə edən

  Tam oxu »
 • DANƏFƏŞAN

  f. dən səpən, toxum əkən

  Tam oxu »
 • DANƏXOR

  f. dən yeyən

  Tam oxu »
 • DANƏNDƏ

  f. bilici, bilikli

  Tam oxu »
 • DANƏNİŞİN

  f. daş-qaşla bəzənmiş (silah, qab-qacaq və s.)

  Tam oxu »
 • DANƏPƏRVƏR

  f. toxum yetişdirən

  Tam oxu »
 • DANƏVƏR

  f. dənəli, dənələri iri olan; dənəvər

  Tam oxu »
 • DANG

  f. əsli a. 1) dirhəmin altıda birinə bərabər köhnə çəki daşı; 2) əmlakın altıda bir hissəsi

  Tam oxu »
 • DANİSGAH

  f. universitet

  Tam oxu »
 • DANİŞ

  f. bilik, elm, məlumat

  Tam oxu »
 • DANİŞAMUZ

  f. 1) dünyagörüşü geniş olan; bilikli; 2) elm öyrənən; şagird

  Tam oxu »
 • DANİŞCU

  f. tələbə

  Tam oxu »
 • DANİŞGƏDƏ

  f. 1) institut; 2) fakültə

  Tam oxu »
 • DANİŞMƏND

  f. 1) alim; 2) bilikli, elmli

  Tam oxu »
 • DANİŞVƏR

  f. bilikli, alim

  Tam oxu »
 • DAR

  ə. 1) böyük ev; 2) yer, məkan, məqam. Dari-bəla «bəla evi» m. dünya; dari-dünya dünya evi, axirət evinin əksi; dari-elm bax darül’elm; dari-səlam bax

  Tam oxu »
 • DARA

  f. sahib, malik olan, malik

  Tam oxu »
 • DARAT

  f. dəbdəbə, təntənə

  Tam oxu »
 • DARÇİN

  f. darçın

  Tam oxu »
 • DARÇİNİ

  f. darçın rəngində; açıq-qəhvəyi

  Tam oxu »
 • DAREYN

  ə. «iki ev» bu dünya və axirət dünyası

  Tam oxu »
 • DARƏNDƏ

  f. sahib, malik, yiyə

  Tam oxu »
 • DARU

  f. 1) dərman, dava; 2) darı

  Tam oxu »
 • DARÜLCÜNÜN

  ə. dəlixana

  Tam oxu »
 • DARÜLELM

  DARÜL’ELM ə. elm evi, elm yurdu, elm mərkəzi

  Tam oxu »
 • DARÜLEYŞ

  DARÜL’EYŞ ə. eyş-işrət evi, kef yeri

  Tam oxu »
 • DARÜLƏCƏZƏ

  DARÜL’ƏCƏZƏ ə. əlillər evi; qocalar evi

  Tam oxu »
 • DARÜLƏMAN

  ə. aman aparılacaq yer, pənah gətirilən yer

  Tam oxu »
 • DARÜLƏYAR

  DARÜL’ƏYAR ə. yoxla(n)ma yeri

  Tam oxu »
 • DARÜLFÜNUN

  ə. universitet

  Tam oxu »
 • DARÜLXİLAFƏT

  ə. xilafətin mərkəzi, paytaxt

  Tam oxu »
 • DARÜLXÜLUD

  ə. həmişəlik ev, axirət, o biri dünya

  Tam oxu »
 • DARÜLİMAN

  DARÜL’İMAN ə. iman evi, etiqad evi

  Tam oxu »
 • DARÜLİMARƏ

  DARÜL’İMARƏ ə. 1) əmirliyin mərkəzi; 2) şəhər hakiminin olduğu bina

  Tam oxu »
 • DARÜLQƏRAR

  ə. 1) istirahət evi, qərar tapılan yer; 2) o biri dünya, axirət dünyası

  Tam oxu »
 • DARÜLQÜRUR

  ə. 1) öyünmə yeri, qərar tapılan yer; 2) o biri dünya

  Tam oxu »
 • DARÜLMƏLAL

  ə. 1) dərd-əziyyət yeri; 2) zindan, həbsxana; 3) m. bu dünya

  Tam oxu »
 • DARÜLMÜƏLLİM

  DARÜLMÜƏLLİM(İN) ə. müəllimlər seminariyası

  Tam oxu »
 • DARÜLMÜƏLLİMAT

  ə. qadın müəllimlər seminariyası

  Tam oxu »
 • DARÜLMÜƏLLİMİN

  DARÜLMÜƏLLİM(İN) ə. müəllimlər seminariyası

  Tam oxu »
 • DARÜLMÜLK

  ə. 1) paytaxt, mərkəz; 2) ölkə, vilayət

  Tam oxu »