Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • YƏBAN

  f. çöl

  Tam oxu »
 • YƏBANİ

  f. 1) çöldə olan, çölə aid olan; yabanı; 2) vəhşi, əhliləşdirilməmiş

  Tam oxu »
 • YƏCUC

  YƏ’CUC ə. bax Yə’cuc-Mə’cuc

  Tam oxu »
 • YƏCUC-MƏCUC

  YƏ’CUC-MƏ’CUC ə. əsli ibr. 1) qısaboylu çox çirkin əfsanəvi bir tayfa; 2) m. qorxunc, dəhşətli (adam haqqında)

  Tam oxu »
 • YƏD

  ə. 1) əl; 2) kömək; 3) vasitə; 4) m. zor, güc, qüvvət. Yədi-beyza’ 1) ağ əl (Musanın möcüzə göstərdiyi ağ əli); 2) m

  Tam oxu »
 • YƏHTƏMİL

  ə. gərək ki, ehtimal ki, ola bilsin ki

  Tam oxu »
 • YƏHUD

  YƏHUD(İ) ə. sami xalqlarından biri; cuhud

  Tam oxu »
 • YƏHUDİ

  YƏHUD(İ) ə. sami xalqlarından biri; cuhud

  Tam oxu »
 • YƏHVA

  ə. əsli ibr. qədim yəhudilərdə allah adı

  Tam oxu »
 • YƏX

  f. buz

  Tam oxu »
 • YƏXÇAL

  f. buz anbarı; buzxana

  Tam oxu »
 • YƏXƏSƏR

  f. buz parçası, bir parça buz

  Tam oxu »
 • YƏKUN

  ə. «olur» son, nəticə; hesablamanın nəticəsi

  Tam oxu »
 • YƏQİN

  ə. əlbəttə, sözsüz, şübhəsiz

  Tam oxu »
 • YƏQİNƏN

  ə. 1) yəqin; 2) şübhəsiz, əlbəttə, şəksiz

  Tam oxu »
 • YƏQİNİ

  ə. yəqin olma, şübhəsizlik, tərəddüd yeri olmama

  Tam oxu »
 • YƏQUBİ

  YƏ’QUBİ ə. 1) xristian məzhəblərindən biri; 2) həmin məzhəbə mənsub olan adam

  Tam oxu »
 • YƏQZAN

  ə. oyanmış, oyaq

  Tam oxu »
 • YƏQZANİ

  ə. oyaq olma, ayıqlıq

  Tam oxu »
 • YƏL

  f. qəhrəman, igid, bahadır

  Tam oxu »
 • YƏMƏNİ

  ə. 1) Yəməndən olan, Yəmənə aid olan; yəmənli olan; 2) Yəməndə toxunan qələmkar parça

  Tam oxu »
 • YƏMİN

  ə. 1) sağ əl; sağ tərəf, sağ; 2) and

  Tam oxu »
 • YƏMM

  ə. dəniz

  Tam oxu »
 • YƏNA

  YƏNA’ ə. yetişkənlik, yetkinlik

  Tam oxu »
 • YƏNABİ

  YƏNABİ’ ə. «yənbu’» c. mənbələr, qaynaqlar; çeşmələr, bulaqlar

  Tam oxu »
 • YƏNBU

  YƏNBU’ ə. mənbə, qaynaq; çeşmə, bulaq

  Tam oxu »
 • YƏNİ

  YƏ’Nİ ə. nəzərdə tutulur; o deməkdir ki; başqa sözlə

  Tam oxu »
 • YƏRAƏ

  ə. qamış qələm

  Tam oxu »
 • YƏRBU

  YƏRBU’ ə. çöl siçanı

  Tam oxu »
 • YƏRƏQAN

  YƏR(Ə)QAN ə. 1) sarılıq (xəstəlik); 2) əkinləri saraldan bitki xəstəliyi

  Tam oxu »
 • YƏRQAN

  YƏR(Ə)QAN ə. 1) sarılıq (xəstəlik); 2) əkinləri saraldan bitki xəstəliyi

  Tam oxu »
 • YƏS

  YƏS ə. «Yasin» surəsinin adının yazıda qısaldılmış forması (qiraət zamanı «Yasin» şəklində tam oxunur)

  Tam oxu »
 • YƏSAMİZ

  YƏ’SAMİZ ə. və f. 1) yaslı, matəmli; 2) ümidsizlik törədən

  Tam oxu »
 • YƏSAR

  ə. 1) sol, sol tərəf, sol əl; 2) var, dövlət

  Tam oxu »
 • YƏSAVƏR

  ə. və f. 1) matəm törədən; 2) ümidsizlik gətirən, məyus edən

  Tam oxu »
 • YƏSİR

  ə. 1) asan, qolay; 2) cüzi, az, azacıq

  Tam oxu »
 • YƏSUB

  YƏ’SUB ə. 1) erkək arı; 2) tayfa başçısı; başçı, rəis

  Tam oxu »
 • YƏŞƏM

  ə. 1) yaşıl rəngli qiymətli daş; 2) yaşıl

  Tam oxu »
 • YƏZDAN

  f. 1) zərdüştilikdə: xeyir allahı; 2) Allah, tanrı

  Tam oxu »
 • YƏZİDİ

  ə. islamiyyətdə əsasən kürdlər arasında yayılmış bir məzhəb və həmin məzhəbə mənsub adam

  Tam oxu »
 • YÖMƏSSÜLASA

  YÖMƏSSÜLASA’ ə. çərşənbə axşamı günündə (zaman zərfliyi kimi)

  Tam oxu »
 • YÖMÜSSÜLASA

  YÖMÜSSÜLASA’ ə. çərşənbə axşamı

  Tam oxu »
 • YÖVM

  ə. 1) bütöv gün; bütün gün; 2) gün (vaxt ölçüsü). Yövmi-ali ildönümü, yubiley; yövmi-şəfaət qiyamət günü

  Tam oxu »
 • YÖVMƏDDİN

  ə. bax yövməlhesab

  Tam oxu »
 • YÖVMƏLCÜMƏ

  YÖVMƏLCÜM’Ə ə. cümə günündə (zaman zərfliyi kimi)

  Tam oxu »
 • YÖVMƏLƏHƏD

  YÖVMƏL’ƏHƏD ə. bazar günündə (zaman zərfliyi kimi)

  Tam oxu »
 • YÖVMƏLƏRBƏA

  YÖVMƏL’ƏRBƏA’ ə. çərşənbə günündə (zaman zərfliyi kimi)

  Tam oxu »
 • YÖVMƏLHESAB

  ə. «haqq-hesab günündə» bax yövməlqiyam(ət)

  Tam oxu »
 • YÖVMƏLXƏMİS

  ə. cümə axşamı günündə (zaman zərfliyi kimi)

  Tam oxu »
 • YÖVMƏLİSNEYN

  YÖVMƏL’İSNEYN ə. bazar ertəsi günündə (zaman zərfliyi kimi)

  Tam oxu »