KLASSİSİ́ZM

[ alm. Klassizismus, əsli lat. ]
1. XVII əsrdən XIX əsrin əvvəllərinə qədər ədəbiyyat və incəsənətdə: antik ədəbiyyat və incəsənətin nümunələrinə təqlid əsasında yaranan cərəyan.
2. Qədim yunan və latın dillərinin, habelə antik mədəniyyətin öyrənilməsi əsasında qurulan təhsil sistemi.
KLASSİK
KLAVİATÚRA

Digər lüğətlərdə