MAHRÜXSAR

is.sif. [ fars. ] klas. Ayüzlü (gözəlin epitetlərindən biri).
Sənin layiqin qəsri-şəhdir müdam; Kənizin ola mahrulər təmam. M.Ə.Sabir.

MAHRUX
MAHRÜXSARLI

Digər lüğətlərdə