PLASTİKA

[ yun. plastike]
1. inc. Heykəltəraşlıq sənəti. Antik plastika. Plastika məktəbi.
// Heykəltəraşlıq əsərləri.
2. inc. bax plastiklik. Heykəlin plastikası.
3. Bədənlə ritmik zərif hərəkətlər göstərmə məharəti. Balet icraçıdan plastika tələb edir.
PLASTİK
PLASTİKLİK

Digər lüğətlərdə