POLİMERLƏR

cəm [ yun. polymeres – çox hissədən ibarət] Kimyəvi tərkibi eyni olan, lakin molekuldakı atomların miqdarına görə isə bir-birindən fərqlənən maddələr.
// Həmin maddələrdən hazırlanan, düzəldilən. Polimer materiallar.
POLİQRAFİ́YA
POLİNEZİYA

Digər lüğətlərdə