SAĞIŞ

Hesab, məhşər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAĞIR ƏRƏB
SAĞRAQ