sanitar-mühafizə zonası

İonlaşdırıcı şüalanma mənbəyi ətrafında mənbənin normal istismarı şəraitində əhalinin effektiv (normal) şüalanma normasından yüksək dozalı ərazi

sanatoriya-kurort müəssisələri
sanitar nəqliyyat vasitələri