SAQSAĞAN

Sağsağan, qarğalar fəsiləsindən quş, qəcələ. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAQLAMAQ
SALI VERMƏK