SAQLAMAQ

Saxlamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAQİ ƏRƏB
SAQSAĞAN