ULTRAQISA

fiz. Son dərəcə qısa. Boyu bir metrdən 10 metrədək olan dalğalar ultraqısa dalğalar adlanır.
ULTRABƏNÖVŞƏYİ
ULTRAMİKROSKÓP

Digər lüğətlərdə