URYÁDNİK

[ rus. ] tar. Çar Rusiyasında qəza polisinin aşağı rütbəli xidmətçisi.
Lap elə axşamüstü, günün gedən vaxtı uryadnik kişini beləcə döydüyü yerdə, Abbasın cini toplanıb kəlləsinə çıxmışdı. S.Rəhimov.
Uryadnik atını İskəndərin üstünə şığıdaraq qışqırdı: – Biyara! M.Hüseyn.

URVATSIZ
US

Digər lüğətlərdə