VALLAHİ

nida [ ər. ] Allaha and olsun (inandırmaq üçün deyilir).
Mən eylədiyim məkri şəyatin də bacarmaz; Vallah və billah! M.Ə.Sabir.
Vallahi, Ağa dərviş, mən … inciməzdim, hərgah əvvəlinci günü aşkar mərdmərdanə mənə məlum edəydilər ki, asudə yer yoxdur, get. N.Vəzirov.

// Ümumiyyətlə, inandırmaq üçün işlənən ifadə.
[Eldar:] Vallah, düz deyirəm, pələngsən, pələng! S.Vurğun.
[Turac:] Vallah, səndə böyük hövsələ var. İ.Əfəndiyev.

VALLAH
VALOKORDİ́N

Digər lüğətlərdə