YALABIMAQ

Parıldamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

YALABDAQ
YAMRI