Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • YEDƏK

  Heyvanı çəkib arxasınca aparmaq üçün boynuna və ya boyunduruğuna bağlanmış ip. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • YEDƏYİNDƏ

  Arxasınca, dalınca, yedəyindən tutaraq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kor Alı, daylar da yedəyində, tapdana-tapdana öz evinə gəldi

  Tam oxu »
 • YEDMƏK

  Yedəyə almaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YEG

  Yaxşı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YEGİL

  Ye (təkidlə). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YEGRƏK

  Çox yaxşı, daha üstün. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YEK FARS

  Bir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nərd oyununda, bir qayda olaraq, fars mənşəli saylar işlənir: yek, dü, sə, çahar, pənc, şeş

  Tam oxu »
 • YEKİ-İRƏNG

  Bax: yekrəng. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu fərmanı mərdi-mərdana, Can-dil ilə qılınc vurram düşmana, Baş əymirəm nə sultana, nə xana, Mənəm i

  Tam oxu »
 • YEKRƏNG

  fars. yek – bir + rəng Eyni, bir cür. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • YEKSƏR FARS

  1. Bütün, başdan-başa, tamam. 2. Birdən, bir dəfədə. Dinləyin, ağalar, mən də söyləyim, Eşq odundan cismin nara düşübdü

  Tam oxu »
 • YELƏK

  1. Lələk. 2. məh. Oxun baş tərəfinin enli hissəsi; oxun pəri. 3. məh. Qolsuz paltar. Dastanda ikinci mənada işlənir

  Tam oxu »
 • YELƏKLÜ

  Yeləyi olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YELƏM

  Yapışan ot. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YELƏTMƏ

  Qızışdırmaq (odu, çırağı), coşqun oyun havası. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YELİ

  Yalı, lələyi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YELKƏ

  Yal. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qızıl ov səqərli, köşək dönümlü, Dəyirman madarlı, ac qurd yeyimli, Dovşan beli ipək, xəyyatə yalı, Tavustək yelkəs

  Tam oxu »
 • YEN

  Paltarın qolu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YENƏMƏMƏK

  Qalib gələ bilməmək, zəbt edə bilməmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YENGƏ

  Böyük qardaşın arvadı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YENGİ

  Yeni, təzə. Leyliyəm, candan bezaram, Dərdimə dərman yazaram, Yengi açmış laləzaram, Qoyma rəngim sola mənim

  Tam oxu »
 • YENGİ

  Yeni. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu sazı götürüb dedi: Yengi bağçalar bağısan. Tazə heyvalar narısan, Nigar, Koroğlu yarısan, Məgər bilməz alə

  Tam oxu »
 • YENİÇƏRİ

  Türk sözüdür, yeni qoşun, yeni ordu (yeni çəri) mənasını verir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sultan Türkiyəsində piyada qoşun hissələri və onun nəfər

  Tam oxu »
 • YERİKLƏMƏK

  Hamiləlik dövründə hamilə qadının turşu və ya başqa şey istəməsi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda qanına yerikləmək frazeologizminin tərkibində

  Tam oxu »
 • YERİNDİRMƏK

  Uzaqlaşdırmaq, qovmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YERİŞMƏK

  Yerimək feilinin birgəlik növü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu çəkməz haşalar, Çətindi qollar boşalar, Yerişir oğraş paşalar, Çağır gəlsin xan

  Tam oxu »
 • YERLÜ

  Münasib, yerində. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YERRƏNMƏK

  Yerləşmək. Odu ki, Abdullanın atası İsfahandan bir neçə öylə köçüb getdi Ərəsbərə, orda yerrəndi. (“Abdulla və Cahan”)

  Tam oxu »
 • YESİR

  Əsir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Prof. B.Əhmədov bu sözü əsir sözünün dəyişmiş forması kimi izah edir

  Tam oxu »
 • YESİR

  Əsir sözünün dəyişmiş formasıdır (Bəşir Əhmədov “Etimologiya lüğəti”). (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • YEŞİL

  Yaşıl. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YETDÜGİNDƏ

  Yetdiyi zaman, çatdıqda. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YETMAN

  Yetişmiş, kamala yetmiş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YETÜRMƏK

  Götürmək, çatdırmaq, böyüdüb meydana çıxarmaq, yetişdirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YEY

  Yaxşı. Ölüm yeydi bu sağlıqdan, bu günnən, Sinəm fariq olmaz dağü düyünnən.                                  (“Abdulla və Cahan”)

  Tam oxu »
 • YEY

  Yaxşı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Məni tutan Bolu bəydi, Ağır zəncir boynum əydi, Hamı bir-birindən yeydi, İgid dəlilərim qaldı

  Tam oxu »
 • YEYƏ

  Metalı yonmaq üçün üzəri diş-diş olan polad alət; suvand, törpü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Almasdan qılıncdır, poladdan yeyə, Çeynərəm dəmiri, üfl

  Tam oxu »
 • YEYİN

  Tez, cəld, iti; itigedən, bərk qaçan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Atlayun Ərəbatun yeyinlərini, Soyun başdan-başa əyinlərini, Çırağan eyləyün çiyinl

  Tam oxu »
 • YEYNİ

  Yüngül. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YEZİD

  ər. xüsusi isimdən İnsafsız, zalım, qəddar, əzazil. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dona xanım da yezid qızı yeziddi

  Tam oxu »
 • YƏHƏR

  Üstündə oturmaq üçün qayışlarla atın belinə bağlanan oturacaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yəhər qaşında da yüz qızıl pul var

  Tam oxu »
 • YƏQİN-ƏLYƏQİN ƏRƏB

  Şəksiz, şübhəsiz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çünki Dünya xanım yəqin-əlyəqin bilirdi ki, burada bir hiylə var

  Tam oxu »
 • YƏLİCİK

  Gözəl yal. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YƏMƏN ƏQİQİ

  əqiqi-Yəmən Əqiqin qırmızı rəngli əla növü.

  Tam oxu »
 • YIĞANAQ

  Toplantı yeri, yığın, kütlə, topa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YIĞIŞDURMAQ

  Yığışdırmaq; haqq-hesab etmək (məhşərdə). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YIĞNAQ

  Yığıncaq; yığın, kütlə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) “Kitabi-Dədə Qorqud”da yığanaq şəklində işlənir

  Tam oxu »
 • YIĞVAL

  İqbal (tale) sözünün təhrif olunmuş formasıdır. Neyləsin Miskin Bürcü Taleyi, yığvalı qara. Əl aç yalvar yaradana, Eylər bir çarə qırmızı!         (“B

  Tam oxu »
 • YIĞVAL

  ər. iqbal Bəxt, tale. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Geyinər poladdan donu, Koroğlu Qırata qonu, Yetişər ömrünün sonu, Yatıbdı yığvalın sənin!       (“

  Tam oxu »
 • YIQANMAQ

  Yuyunmaq, yaxanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YIQICI

  Yıxan, atdan aşağı salan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »