Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • YUCALMAQ

  Ucalmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YUDMAQ

  Udmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YUXA

  Nazik. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Tər geyərsən, tər gəzərsən, Aşığın bağrın əzərsən, Yuxa kağıza bənzərsən, Yaza bilməz qələm səni

  Tam oxu »
 • YUXALMAQ

  Yumşalmaq. Kəmtərin ürəyi yuxaldı, yaxın dostunu, öz sadiq qulunu itirdiyindən kövrəlib görək nə dedi

  Tam oxu »
 • YUXALMAQ

  Yumşalmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlunu qan götürdü. Ürəyi yuxaldı. (“Koroğlunun Ərzəngan səfəri”) (Hümmət Əlizadə)

  Tam oxu »
 • YUQARU

  Yuxarı, baş tərəf, üst. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YUM

  Xeyir-dua, son söz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YUMBALANMAQ

  Bax: yombalanmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • YUMBALATMAQ

  Diyirlətmək, gillətmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Tez onu yumbaladıb gətirdi, mağaranın ağzına tıxadı, dedi

  Tam oxu »
 • YUMRI

  Yumru. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YUMUŞ

  Mələk, buyruqçu, xəbərçi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YUND

  At. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YUNDU

  Yaxantı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜGRƏK

  Yüyrək, çaparaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜGÜRMƏK

  Yüyürmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜGÜRTMƏK

  Yüyürtmək, çapdırmaq, səyirtmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜGÜRÜK

  Bax: yüyrək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Siyah tellər salma saçax, Qollarında geyim qolçax, Atı yügürük, özü qoçax, Salı ver gəlsin Eyvazı

  Tam oxu »
 • YÜKLƏT

  Yük heyvanı, yük daşıyan heyvan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜKLÜ

  Hamilə, ikicanlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜKRƏK

  Bax: yüyrək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Minə idim Ərəb atın kökündən, Yükrəyindən, bədöyündən, yeyindən, Bir mərd iyid xəbər aldı bəyindən: Bir tər

  Tam oxu »
 • YÜKÜNÜ YERƏ QOYMAQ

  Hamiləlikdən azad olmaq, doğmaq. Arvad yükünü yerə qoymaq vaxtı olanda qoca Alı kasıb-kusuba nəzir-niyaz verdi ki, siz də mənə dua eləyin, Allah bunu

  Tam oxu »
 • YÜLƏR

  Cilov, heyvanın başına, boğazına keçirilən ipdən başlıq, yüyən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜLMƏK

  Qırxmaq, saç və tükləri yolmaq, təraş etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜRƏK

  Ürək, qəlb. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜRƏKLÜ

  Ürəkli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜRİR

  Quşlardan başqa ov heyvanı, yerdə yeriyən, uçmayan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜRİŞ

  Yüyürüş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜSR

  Bax: yüsür.

  Tam oxu »
 • YÜSÜR ƏRƏB

  Rahat, dinc. Əllərində yüsür təsbeh yüz dənə, Qorxum budu, göz görməyə, üz dönə, Bir iyid ki ilqarından tez dönə, Mövlam ona qənim olsun sabahdan!    

  Tam oxu »
 • YÜYƏN

  Atın başına keçirilən gəm və cilovdan ibarət qoşqu ləvazimatı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir az da getməmişdilər ki, Rövşən Qıratın yüyənini çəkib

  Tam oxu »
 • YÜYRƏK

  Qaçağan, bərk qaçan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bəli, elə ki namələr hazır oldu, qasid bir yüyrək at minib düşdü yola

  Tam oxu »
 • YÜYÜRƏK

  Bax: yüyrək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • YÜYÜRÜK

  Asma beşik, nənni. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Doqquz ay, doqquz gün, doqquz saat, doqquz saniyə əzab-əziyyətini çəkdiyim, yüyürüyünün başını kəsdiy

  Tam oxu »
 • YÜZ

  Üz, sifət. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜZMƏK

  1. Soymaq, dərisini çıxarmaq. 2. Üzmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜZÜK

  Üzük, barmaq halqası. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ZAĞ1 FARS

  1. Qara qarğa. 2. Məcazi mənada: qara, qaranlıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda həqiqi mənada işlənmişdir

  Tam oxu »
 • ZAĞ FARS

  1. Qara qarğa. 2. Məcazi mənada: qara, qaranlıq. Dastanda təşbeh kimi işlənmişdir. Mən Qənbərəm dağ kimin, Titrəyən yarpaq kimin, Arzını bəzəyəni Qara

  Tam oxu »
 • ZAĞA

  Heyvan yuvası, mağara. Haramılar həmin dağda bir zağada məskən salmışdılar. (“Dilsuz və Xəzangül”)                                                    

  Tam oxu »
 • ZAĞA

  Heyvan yuvası, mağara. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nökər olan qulluq eylər ağaya, Həramisən, dur sən çəkil zağıya! Yada bel bağlama, qoyar yağıya, Y

  Tam oxu »
 • ZAĞLI

  Zağ verilmiş, cilalanmış, cilalı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qılıncın ağzı zağlıdı, Dostunun yolu bağlıdı, Koroğlu qəlbi dağlıdı, Qoyma batsın çən-

  Tam oxu »
 • ZARILIQ

  Fəryad, fəğan, ağlayıb-inləmə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ZARINCI

  Çox xəstəlik çəkib zəifləmiş adam; üzgün adam. Dialektlərdə həmçinin yalvaran mənasında da işlənir. Qurbani der: mən yemərəm narıncı, Yar yara baxarmı

  Tam oxu »
 • ZAT ƏRƏB

  Əsil, mənşə, kök, nəsil, nəsəb. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu bir igid, əsli-zatı var, Həm namusu, arı, həm qeyrəti var, Dəmir cilov altda Ərə

  Tam oxu »
 • ZAVAL

  ər. zəval Ziyan, zərər // bəla, müsibət, xətər, qorxu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İndi bizim də əsl bəlamız qayıdan başdadı

  Tam oxu »
 • ZƏBAN FARS

  Dil. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Zəbanə sözü də vardır; alov, alovun şöləsi, dili; tərəzinin dil şəklində olan hissəsi mənalarını verir

  Tam oxu »
 • ZƏBAN FARS

  Dil. Zəbanə sözü də vardır; alov, alovun şöləsi, dili; tərəzinin dil şəklində olan hissəsi, mili. Dastanda həqiqi mənada işlənib

  Tam oxu »
 • ZƏBƏRCƏD

  Zümrüdəbənzər qiymətli daş. Al cavabın deyim, Süsənbər xanım, Ərş üzünün on iki bürcü-barı var. Behişti-əlanın ləli-zəbərcət fərşi, Çox hesabsız huri,

  Tam oxu »
 • ZƏDƏN

  fars. zədə – əziklik, sınıqlıq; zədən – vurmaq Yaralı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, bilməm nədən, Qara bağrım oldu zədən, Eyvazdımı dara

  Tam oxu »
 • ZƏDƏN-ZƏDƏN

  Yaralı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »