Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • YİGİRMİ

  İyirmi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YİGİT

  Yigid. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YİGİTCİK

  Gözəl dəliqanlı, yaraşıqlı gənc. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YİGİTLİK

  İgidlik. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YİL

  İl. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YİLƏMƏK

  Qaçmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YİMƏK

  1. Yemək. 2. Qida. 3. Azuqə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YİTMƏK

  İtmək, görünməz olmaq, qeyb olmaq, yox olmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YOĞ

  Yox. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YOĞRAMAQ

  Bax: yoğurmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YOĞUR

  Qatıq, yoğurt. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YOQ

  Yox. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YOLIQÇI

  Yolçu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YOLUNA

  1. Uğrunda. 2. Üçün. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YOMBALANMAQ

  Diyirlənmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İki xanla bir araya gələndə, Qurd oyunun aralığa salanda, Kəllələr kəsilib yombalananda Halaylar pozulub, t

  Tam oxu »
 • YONCA

  Üç qovuşuq yarpaq şəklində yem bitkisi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qırat, başuva dolanım, Sənə canlar ərzan olsun, Ağca verdim, satın aldım, Tər yo

  Tam oxu »
 • YORTUŞMAQ

  Atların bərabər yortması. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YOŞUMAQ

  Yumşalmaq; yorulmaq, zəif düşmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəlilər çox dedilər, Koroğlu az eşitdi

  Tam oxu »
 • YOŞUTMAQ

  Yumşaltmaq, sakitləşdirmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəlilərdən bir parası Koroğluya ürək verməyə, onu yoşutmağa başladılar ki, ay Koroğlu, çox f

  Tam oxu »
 • YÖR-YÖNDƏM

  1. Qayda, nizam, səliqə. 2. Görkəm, sir-sifət, xarici görünüş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Odu ki, oğlum bağı yör-yöndəmə salır

  Tam oxu »
 • YUCALMAQ

  Ucalmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YUDMAQ

  Udmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YUXA

  Nazik. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Tər geyərsən, tər gəzərsən, Aşığın bağrın əzərsən, Yuxa kağıza bənzərsən, Yaza bilməz qələm səni

  Tam oxu »
 • YUXALMAQ

  Yumşalmaq. Kəmtərin ürəyi yuxaldı, yaxın dostunu, öz sadiq qulunu itirdiyindən kövrəlib görək nə dedi

  Tam oxu »
 • YUXALMAQ

  Yumşalmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlunu qan götürdü. Ürəyi yuxaldı. (“Koroğlunun Ərzəngan səfəri”) (Hümmət Əlizadə)

  Tam oxu »
 • YUQARU

  Yuxarı, baş tərəf, üst. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YUM

  Xeyir-dua, son söz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YUMBALANMAQ

  Bax: yombalanmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • YUMBALATMAQ

  Diyirlətmək, gillətmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Tez onu yumbaladıb gətirdi, mağaranın ağzına tıxadı, dedi

  Tam oxu »
 • YUMRI

  Yumru. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YUMUŞ

  Mələk, buyruqçu, xəbərçi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YUND

  At. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YUNDU

  Yaxantı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜGRƏK

  Yüyrək, çaparaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜGÜRMƏK

  Yüyürmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜGÜRTMƏK

  Yüyürtmək, çapdırmaq, səyirtmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜGÜRÜK

  Bax: yüyrək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Siyah tellər salma saçax, Qollarında geyim qolçax, Atı yügürük, özü qoçax, Salı ver gəlsin Eyvazı

  Tam oxu »
 • YÜKLƏT

  Yük heyvanı, yük daşıyan heyvan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜKLÜ

  Hamilə, ikicanlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜKRƏK

  Bax: yüyrək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Minə idim Ərəb atın kökündən, Yükrəyindən, bədöyündən, yeyindən, Bir mərd iyid xəbər aldı bəyindən: Bir tər

  Tam oxu »
 • YÜKÜNÜ YERƏ QOYMAQ

  Hamiləlikdən azad olmaq, doğmaq. Arvad yükünü yerə qoymaq vaxtı olanda qoca Alı kasıb-kusuba nəzir-niyaz verdi ki, siz də mənə dua eləyin, Allah bunu

  Tam oxu »
 • YÜLƏR

  Cilov, heyvanın başına, boğazına keçirilən ipdən başlıq, yüyən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜLMƏK

  Qırxmaq, saç və tükləri yolmaq, təraş etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜRƏK

  Ürək, qəlb. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜRƏKLÜ

  Ürəkli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜRİR

  Quşlardan başqa ov heyvanı, yerdə yeriyən, uçmayan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜRİŞ

  Yüyürüş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • YÜSR

  Bax: yüsür.

  Tam oxu »
 • YÜSÜR ƏRƏB

  Rahat, dinc. Əllərində yüsür təsbeh yüz dənə, Qorxum budu, göz görməyə, üz dönə, Bir iyid ki ilqarından tez dönə, Mövlam ona qənim olsun sabahdan!    

  Tam oxu »
 • YÜYƏN

  Atın başına keçirilən gəm və cilovdan ibarət qoşqu ləvazimatı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir az da getməmişdilər ki, Rövşən Qıratın yüyənini çəkib

  Tam oxu »