ZƏKKUM

Bax: zəqqum. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Hası qarpızı kəsdilər dümappağ, hası yemişi kəsdilər zəhrimar, zəkkum(“Pərizad xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A., B.A.)

ZƏHRİMAR FARS
ZƏQQUM ƏRƏB