ZARILIQ

Fəryad, fəğan, ağlayıb-inləmə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ZAĞLI
ZARINCI