ƏRDƏMLÜ

Bax: ərdəmli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏRDƏMLİ
ƏRDİL