ƏSİR-YESİR

Yoxsul, hüquqsuz, yazıq, aciz, kimsəsiz adamlar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  

Ay rəhmətliyin oğlu, indi ki sən Koroğlusan, bəs day bizi niyə burada əsir-yesir eləmisən? (“Koroğlunun qocalığı”)

ƏSƏR ƏRƏB
ƏSMƏDİN

Digər lüğətlərdə