ƏSRÜKMƏK

Sərxoş etmək, sərsəmlətmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏSRÜK
ƏŞRƏFİ ƏRƏB