ANDAN

1. Sonra, ondan sonra.

2. Onun üçün, o səbəbdən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ANDA
ANI1