ANDA

Orada, o yanda. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ANCILAYIN
ANDAN