ANSUZUN

Dərhal. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ANRI
ANŞIRMAQ