AQÇA

Axça. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AQAR
AQÇALUQ