atmosfer havasının keyfiyyəti

Atmosfer havasının keyfiyyətinin gigiyenik və ekoloji normativlərinə uyğunluq dərəcəsini əks etdirən atmosfer havasının fiziki, kimyəvi və bioloji xassələrinin məcmusu

atmosfer havasının çirklənməsinin monitorinqi
atmosfer havasının keyfiyyətinin ekoloji normativi